شبیه سازی و تحلیل چیلر

اثر دمای محیط خنک شونده در چیلر
چیلر و برج خنک کن
اسفند ۲۷, ۱۳۹۷
بررسی نقش برج خنک کن در سیستمهای چیلر
بررسی نقش برج خنک کن در سیستمهای چیلر
اسفند ۲۹, ۱۳۹۷

شبیه سازی و تحلیل چیلر

شبیه سازی یک سامانه حرارتی در چیلر

شبیه سازی و تحلیل چیلر

شبیه سازی و تحلیل چیلر جذبی با استفاده از نرم افزار ASPEN

استفاده از سیکلهای جذبی در فرایندهای مختلف شیمیایی رو به افزایش است و بدین دلیل شبیه سازی این سیکل در فرایندهای مختلف مورد نیاز است. در این مقاله سیکل جذبی یک و دو اثره با استفاده از نرم افزار شبیهساز ASPEN با فرضیات خاصی انجام شده است و نتایج با نرم افزار EES مقایسه شده و نشان از صحت نتایج حل دارد. از پکیج حاصل میتوان در شبیه سازی و کوپلینگ با واحدهای تولید توان و حرارت و فرایندهای مختلف شیمیایی در جهت بهینه سازی فرایند و همچنین تولید توان در CHP استفاده نمود.

طراحی حرارتی برج خنک کن

تئوریهای زیادی از انتقال حرارت و جرم از سال های 1900 تا امروز برای محاسبه تجهیزات خنک شونده با آب بوجود آمده است. این روابط برای وسایل سرمایش با آب بخصوص برج خنک کننده میباشد. برج خنک کن به عنوان یک مبدل حرارتی است که آب از یک طرف آن و هوا از طرف دیگر به طور مستقیم با هم تماس مییابند. روش قابل قبولی برای تخمین دقیق سطح تماس آب با برج خنک کن وجود ندارد بنابراین معادله انتقال حرارت و ضریب انتقال حرارت را نمیتوان به طور مستقیم از دادههای آزمایشی و یا تئوریهای موجود انتقال حرارت به دست آورد. زیرا انتقال حرارت در دستگاههای تبخیری مانند برج خنک کن و کندانسورهای تبخیری توام با انتقال جرم است که تشخیص و پیش بینی این پدیده را با مشکل مواجه میکند.
نتایج آزمایشهای انجام گرفته بر روی وسایل خنک شونده تبخیری با آب را میتوان با استفاده از تئوریهای ثابت شده و پذیرفته شده ای که با استفاده از تکنیک آنالیزهای بی بعد بوجود آمده اند، ارزیابی کرد. از این روشهای پایه و تئوریها میتوان برای طراحی و پیش بینی شرایط کاری در نقاطی غیر از نقاط کاری دستگاه استفاده شود. راه حل تعداد زیادی از انواع وسایل انتقال جرم و حرارت با روشهای تئوری و آنالیزهای بی بعد معین میشود. دادههای طراحی میبایست تحت آزمایشها در شرایط کاری واقعی به دست آید. در کندانسورهای تبخیری که در آنها گرمای داخلی با آب در حال گردش بر روی لوله های کندانسور که به طور غیر قابل پیش بینی و بدون الگوی خاصی انتقال مییابد، به وسیله روشهای تئوری و روشهای ریاضی غیر قابل پیش بینی میباشد. شرایط مرزی و متغییرهای معادله مشخص نمیباشند. همچنین الگوی انتقال حرارت و جرم وسایل دیگری مانند انواع اسپریها نمیتوان به طور مشخص با روشهای ریاضی پیش بینی نمود. در این قبیل وسایل خنک کننده از مخلوط دو جریان آب و هوا استفاده میشود. تلاشهای زیادی در پیدا کردن معادلاتی با استفاده از تئوری افت، راندمان سرمایش و عدد واحد انتقال صورت گرفته که نتایجی قابل قبولی برای آنها بدست نیامده است. بهترین دادههای دقیق طراحی توسط آزمایشات واقعی بر روی بازههای وسیع کاری با آرایشهای مختلف بدست می آید . گسترش تئوری برج های خنک کن توسط فیتزجرالد در انجمن مهندسین عمران امریکا انجام شد و افراد دیگری همچون : Mosscrop & Coffey & Horne Robinson & Walker در گسترس این تئوری تلاش کردند.

راهکارهای افزایش بازدهی سیستم خنک کن در نیروگاههای حرارتی از طریق مدلسازی در یک واحد نیروگاه بخاری 200 مگا واتی

کمبود منابع آب به ویژه در مناطق صنعتی که امکان ساخت نیروگاههای حرارتی در آن مسیر میباشد یکی از بزرگترین مشکلات طرحهای سرمایه گذاری نیروگاهی در کشورمان میباشد. لذا همواره سازندگان نیروگاه به دنبال راهکارهای افزایش بازدهی و تکنولوژهای جدید سیستم خنک کن برای نیروگاههای حرارتی هستند.
به عنوان نمونه بررسی و طراحی این راهکارها برای یک سیستم خنککن باز و بر روی یک واحد 200 مگاواتی مورد مطالعه قرار گرفت. طرح مشتمل بر مشخصات برج خنککن، حجم تغذیه آب اضافی و نوع آن، همچنین تلفات تبخیر میباشد . مدلسازی بر روی فرآیند هیدروترمال کندانسور و برج خنک کن صورت گرفت.
تابع هدف تخمین تغییرات طراحی تحت درصدهای متفاوت آب اضافی به سیتم خنک کن ( 30 ،20 ،10و 40 درصد) میباشد. فرآیند مدلسازی بر اساس مطالعه اطلاعات استخراج شده از نیروگاه در حال کار اعتبار بخشی شده است.
دو نوع برج خنک کن با استفاده از مدلهای متفاوت تغذیه آب اضافی مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج حاصله نشان میدهد که سیستم جریان مخالف از حجم کمتری برخوردار بوده و نتایج محاسبات عددی صورت گرفته اندازه بهینه برج خنک کن مورد مطالعه را نشان میدهد.
با توجه به اثر قابل ملاحظه درجه حرارت حباب مرطوب و نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود که طراحی سیستم خنککن با نسبت ترکیب 10تا 20 درصد انجام و بهرهبرداری از آن با حدود 30 درصد آب اضافی انجام پذیرد.

صرفه جویی آب در برج های خنک کن

صرفه جویی در مصرف آب به ویژه در تاسیسات مکانیکی از جمله برجهای خنک کن به یک چالش مهم برای بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهایی که این منبع طبیعی نادر است تبدیل شده است. در فرایند عملکرد برج های خنک کن به دلیل استفاده از آب و با توجه به کاهش منابع آب و هزینه های گزاف تصفیه آن با مشکلاتی نظیر جرم گیری، پوسیدگی (خوردگی) و باکتری رو به رو هستیم و این مشکلات تأثیراتی بر روی رفتار و عملکرد برج های خنک کن دارد. پس از شناخت این مشکلات این سوال مطرح می گردد که آیا روش و یا روشهای برای کاهش مصرف آب و تعدیل مشکلات مربوط به استفاده از آب وجود دارد که در این مقاله به بر شمردن مشکلات و ارایه راه کار هایی برای تعدیل این مشکلات و کاهش مصرف آب میپردازیم.

طراحی و آنالیز انرژتیک و اکسرژتیک سیستم بازیافت آب با فیلتر فلزی از هوای اشباع خروجی تنوره برج خنک کن تر


برجهای خنک کننده تر به علت تبخیر و تنظیم غلظت آب سیکل، مصرف آب زیادی دارند باتوجه به محدودیت منابع آبی، لزوم افرایش بازده آب مصرفی در صنعت بالاخص در برجهای خنک کن تر امری حیاتی بوده لذا در این تحقیق روشی ابتکاری ارائه میگردد که با طراحی یک سامانه هوشمند از سه مکانیزم سرمایش، کمپرس کردن و فیلتراسیون به طور همزمان استفاده مينماید، به نحوی که به منظور کمپرس کردن از یک دیفیوزر، برای سرد کردن بخارات خروجی از تنوره برج با هوای محیط، از یک بستر فیندار و برای روش فیلتراسیون از فیلترهای فلزی استفاده شده و به منظور رفع مشکل اشباع فیلتر، از یک سیستم هوشمند بهره گرفته شده است. در ادامه به بررسی رفتار انرژتیک واگسرژتیک درطول برج خنک کن تر میپردازیم که با بررسی این روابط و روابط تجربی بدست آمده، میتوان گفت به کمک روش ارائه شده، حدودا بین 4 الی پانزده درصد آب اتلافی از تنوره برج خنک کن تر بسته به دمای حباب خشک محیط و دیگر شرایط محیطی قابلیت جداسازی به صورت آب مقطر را خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.