سيستم های حفاظتی و كنترلی چيلرهای جذبی

دستگاه پمپ خلاء و تجهيزات جانبي آن
راهنمای نگهداری و تعميرات چيلرهای جذبی
دی ۱۱, ۱۳۹۷
ارزيابی فنی و اقتصادی انواع چيلر
ارزيابی فنی و اقتصادی انواع چيلر
دی ۱۳, ۱۳۹۷

سيستم های حفاظتی و كنترلی چيلرهای جذبی

سيستم های حفاظتی و كنترلی چيلرهای جذبی

سيستم های حفاظتی و كنترلی چيلرهای جذبی

در قمالات قبلی در مورد نگهداری چیلرهای جذبی توضیحاتی را ارائه دادیم مقاله فوق  در مورد سیستم های حفاظتی و کنترلب چیلرهای جذبی که به صورت کامل در این مورد توضیح خواهیم داد

حفاظت از يخ زدگي  در چیلر جذبی

در صورتي كه دماي مبرد از مقدار تعيين شده حداكثر ) 3 o Cپائينتر از دماي طراحي آب خنك شونده و حداقل (1 o Cكمتر شود، ترموستات SW8رله 1K7را بي برق مي كند )شكل 5صفحه .(10بي برق شدن رله 1K7باعث باز شدن كنتاكت NOآن در مسير رله 1K10شده و با بي برق شدن رله 1K10كنتاكتورهاي 1KM1و 1KM2بي برق
مي شوند و پمپهاي مبرد و محلول بلافاصله خاموش مي شوند. با بي برق شدن رله ،1K10كنتاكت NCآن بر روي كنترلر، بسته شده و رله 1K2برق دار مي شود و بنابر اين شير كنترل دبي بخار يا آب داغ بلافاصله شروع به بسته شدن مي كند. پس از بسته شدن كامل شير كنترل دبي، دستگاه در حالت خاموش خواهد بود. در اين حالت، بدليل اينكه پمپ مسير آب خنك شونده در حال كار است با جريان دادن آب لوله هاي اواپراتور مانع از يخ زدن آنها مي شود.
براي راه اندازي مجدد دستگاه ابتـدا بايد دليل بروز اين مشــكل بررسي و رفع گردد )به بخش راه اندازي دستگاه مراجــعه شود.

حفاظت از غلظت بالا  در چیلر جذبی

 

در صورتي كه غلظت محلول رقيق به % 59/5و يا بالاتر برسد، كليد سطح بالايي ) (SW3بسته شده شير سولنوئيدي محافظ سيكل را باز مي كند تا از بالا رفتن غلظت محلول و كريستال شدن آن جلوگيري شود. در صورتي كه غلظت محلول رقيق به % 57/6و يا بالاتر برسد، كليد سطح مياني ) (SW2بسته مي شود ولي اين
به تنهايي شير محافظ سيكل را باز نخواهد كرد زيرا اين كليد سطح با ترموستات TSW2كه بر روي مسير محلول غليظ خروجي از ژنراتور قرار گرفته، سري است. اگر دماي محلول غليظ خروجي از ژنراتور 50 o Cيا كمتر شود و اگر در همين زمان كليد SW2نيز بسته شده باشد، شير محافظ سيكل باز خواهد شد تا از كريستال شدن محلول جلوگيري كند.در صورتي كه غلظت محلول رقيق به % 56/5و يا بالاتر برسد، كليد سطح پائيني ) (SW1بسته مي شود ولي اين به تنهايي شير محافظ سيكل را باز نخواهد كرد زيرا اين كليد سطح با ترموستات TSW1كه بر روي مسير محلول غليظ خروجي از ژنراتور قرار گرفته، سري است. اگر دماي محلول غليظ خروجي از ژنراتور 43/3 o Cيا كمتر شود و اگر در همين زمان كليد SW2نيز بسته شده باشد، شير محافظ سيكل باز خواهد شد تا ازكريستال شدن محلول جلوگيري كند

طريقه عمل در روي تابلوي كنترل بدين صورت است كه با كامل شدن )بسته شدن( يكي از سه مسير SW1يا SW2 و TSW2يا SW3و TSW3اگر كليد شير محافظ سيكل ) (1S4در حالت AUTOباشد رله 1K12برق دار شده و در صورتي كه پمپ مبرد بصورت دستي خاموش نشده باشد شير سولنوئيدي Y3برق دار شده و باز مي شود.
با باز شدن شير ،Y3مقداري از مبرد بطور مستقيم از خروجي پمپ مبرد به ورودي پمپ محلول تزريق شده و به سرعت غلظت محلول را پائين مي آورد و از كريستال شدن محلول جلوگيري مي كند. در صورتي كه كليد شير محافظ سيكل  در حالت . MANباشد، شير محافظ سيكل تا تغيير وضعيت اين كليد توسط اپراتور، باز باقي مي ماند  1S4


حفاظت پمپ مبرد از كاركردن بدون مايع  در چیلر جذبی

 

اگر پمپها بدون مايع كار كنند به آنها صدمه وارد مي شود. براي جلوگيري از اين مساله در پمپ مبرد، در صورتي كه سطح مايع در اواپراتور از حد معيني كمتر شود، كليد سطح SW4باز شده، رله 1K11را بي برق مي كند اين مساله باعث مي شود كه كنتاكت NCرله 1K11كه در مسير شير سولنوئيدي كنتر ل سطح پائين مبرد ) (LLCقرار دارد، بسته شود و محلول از خروجي پمپ محلول مستقيماً به ورودي پمپ مبرد تزريق مي شود تا مانع از كاركردن پمپ مبرد بدون مايع شود

حفاظت دستگاه در برابر overloadپمپ ها

براي جلوگيري از overloadپمپ هاي مبرد و محلول دو كليد اضافه باري حرارتي در مسير جريان برق مصرفي آنها قرار داده شده است ) (1F2 , 1F1تا در صورت بالاتر بودن آمپر مصرفي پمپها از مقدار نامي، با بي برق كردن رله هاي 1K5يا 1K6پمپهاي محلول و مبرد را خاموش كند. با بي برق شدن يكي از اين رله ها، كنتاكت NCآنها بسته شده و باعث برق دار شدن رله 1K2مي شود. برق دار شدن رله 1K2باعث مي شود كه شير كنترل دبي بخار يا آب داغ بلافاصله شروع به بسته شدن نمايد. و دستگاه بدون اينكه در سيكل رقيق كردن قبل از خاموش شدن قرار گيرد، خاموش شود .

حفاظت دستگاه در مقابل كاركردن بدون آب خنك شونده و آب خنك كننده

در صورتي كه جريان آب خنك كننده و يا آب خنك شونده قطع شود، كليدهاي جريان SW6يا SW7باز شده و با بي برق كردن رله هاي 1K8يا ،1K9كنتاكت NOآنها در مسير رله 1K10باز مي شود. اين امر باعث مي شود كه يكدستگاه در سيكل عادي خاموش شدن قرار گرفته و پس از گذر از مرحله رقيق سازي خاموش شود

حفاظت دستگاه از انباشته شدن گازهاي غير قابل تقطير


گازهاي غير قابل تقطير در طي عملكرد عادي دستگاه در محفظـه پرج جمع آوري مي شود. وقتي كه مقدار گاز در محفظه پرج بيـشتر مي شود، سطح مايع در آن پائينتر آمده و باعث مي شود كليد سطح SW5بسته شده و چراغ 1H1روشن شود تا اپراتور مطلع شود كه زمان تخليه سيستم پرج فرا رسيده است 

سيستم روشن و خاموش شدن چیلر جذبی


روشن شدن دستگاه

در موقع روشن كردن دستگاه ابتدا بايد پمپ هاي آب خنك كننده و آب خنك شونده بكار افتاده باشند تا سوئيچ هاي جريان SW6و SW7بسته شده باشد و دستگاه بتواند روشن شود. در موقع روشن كردن دستگاه پس از خاموش بودن براي زمان طولاني به محض وصل برق دستگاه تايمر 1K3 براي چند لحظه رله هاي 1K4و 1K4Aرا برق دار مي كند. در نتيجه رله هاي 1K9, 1K8, 1K7, 1K6, 1K5 برق دار مي شوند و كنتاكتهاي خود نگهدار آنها با نگهداشتن اين رله ها، مسيرهاي حفاظتي پمپ ها و سيستم محافظت از يخ زدگي و مسيرهاي كليدهاي جريان آب خنك شونده و آب خنك كننده را كامل مي كنند و دستگاه آماده STARTمي شود.
اين كار براي روشن كردن دستگاه پس از بروز مشكل از قبيل اضافه بار پمپ ها، نزديك شدن به يخ زدگي و … با فشردن كليد RESETانجام مي شود. بهتر است هميشه قبل از STARTدستگاه اول كليد RESETيكبار فشرده شود و سپس كليد اصلي دستگاه ) (1S3روي ONقرار گيرد. پس از تغيير وضعيت كليد 1S3در صورتي كه همه كنترلها در وضعيت عادي قرار داشته باشند، پمپ هاي مبرد و محلول به كار مي افتند و شير بخار تا آخر باز مي شود و دستگاه شروع به كار عادي مي كند.

خاموش شدن چیلر جذبی

براي خاموش شدن دستگاه كليد 1S3بايد در وضعيت OFFقرار گيرد. در اين زمان با بي برق شدن رله ،1K10 كنتاكت NCآن در مسير كنترلر بسته شده و به شير كنترل دبي بخار يا آب داغ فرمان بسته شدن مي دهد. پمپهاي مبرد و محلول همچنان در حال كار باقي مي مانند. در اين حالت چون انرژي به ژنراتور داده نمي شود، آبي در كندانسور تقطير نشده و به اواپراتور بر نمي گردد و بنابراين به تدريج سطح آب در اواپراتور پائينتر مي رود. از طرفي با بي برق شدن رله 1K10كنتاكت NCآن در مسير رله 1K12نيز بسته شده و به شير محافظ سيكل فرمان باز شدن مي دهد و بنابراين مبرد خروجي از پمپ اواپراتور به ورودي پمپ محلول تزريق شده و دستگاه در سيكل
رقيق سازي قبل از خاموش شدن قرار مي گيرد.وقتي سطح مبرد در اواپراتور به حد كليد حسگر سطح SW4برسد، رله 1K11بي برق شده و پمپهاي دستگاه و شير محافظ سيكل بسته شده و دستگاه بطور كامل خاموش مي شود


سيستم كنترل چیلر جذبی

عملكرد سيستم كنترل دستگاههاي چيلر جذبي بگونه اي است كه دماي آب خنك شونده خروجي از دستگاه را در يك بازه دمايي محدود نگه دارد. اين بازه دمايي منطقه خنثي ) (Dead Zoneناميده مي شود كه به فاصله P3در دو طرف نقطه تنظيم ) (Set Pointتعريف و تنظيم مي شود. بطوري كه در شكل زير ديده مي شود، اگر دماي آب خروجي چيلر به اندازه P3بيشتر يا كمتر از نقطه تنظيم باشد، هيچ فرماني به شير كنترل داده نمي شود


سيستم های حفاظتی و كنترلی چيلرهای جذبی

 

وقتي كه دماي آب خنك شونده خروجي از چيلر در محدوده P1و يا پائينتر از آن قرار گيرد، رله OUT1فرمان بسته شدن به شير كنترل دبي بخار يا آب داغ مي دهد.
در فاصله
P1رله OUT1در فاصله هاي زماني C12يكبار برق دار و بي برق مي شود. زمان برق دار ماندن رله OUT1متناسب با اختلاف دماي آب خنك شونده خروجي از چيلر با نقطه تنظيم است. هر چه اين اختلاف بيشتر باشد، زمان برق دار ماندن بيشتر خواهد بود و هر چه اين اختلاف كمتر باشد، زمان برق دار ماندن كمتر مي شود.
در صورتي كه دماي آب خنك شونده خروجي از حد
P1هم كمتر شود، رله OUT1بصورت مداوم برق دار مي ماند و بنابراين شير كنترل دبي تا بسته شدن كامل به حركت ادامه مي دهد.در صورتي كه دماي آب خنك شونده خروجي از چيلر بيشتر از نقطه تنظيم باشد، كنترلر توسط رله OUT2به شير كنترل دبي بخار يا آب داغ فرمان باز شدن مي دهد. الگوريتم كنترل دقيقاً مانند حالت كمتر بودن دما از نقطه تنظيم است .


نحوه برنامه ريزي كنترلر


همه پارامترهاي لازم از طريق صفحه كليد كنترلر قابل تنظيم هستند. نقطه تنظيم با فشردن دكمه SELنمايش داده مي شود. براي تغيير مقادير پارامترهاي Pدكمه PRGبايد بمدت 5ثانيه فشرده شود. مقادير پارامترهاي Cبا رمز عبور محافظت مي شود. )رمز عبور = (2

تغيير نقطه تنظيم  در چیلر جذبی

براي تغيير نقطه تنظيم بدين ترتيب عمل كنيد

الف ( دكمه SELرا براي چند ثانيه فشرده نگه داريد.
ب
( دكمه SELرا رها كنيد. مقدار نقطه تنظيم نمايش داده شده و روشن و خاموش مي شود.
ج
( با دكمه هاي يا مقدار نقطه تنظيم را در حد مورد نظر خود تنظيم كنيد.
د
( براي ثبت نقطه تنظيم جديد، دكمه SELرا فشار دهيد.


تغيير مقادير پارامترها در چیلر جذبی


براي تغيير مقادير پارامترها بدين ترتيب عمل كنيد


الف
( دكمه PRGرا براي 5ثانيه فشار دهيد. P1روي صفحه نمايش داده خواهد شد.
ب
( با استفاده از دكمه هاي يا پارامتر مورد نظر خود را پيدا كنيد.
ج
( دكمه SELرا فشار دهيد پارامتر مورد نظر نمايش داده مي شود.
د
( با استفاده از دكمه هاي يا مقدار مورد نظر خود را تعيين كنيد.
ه
( با فشردن دكمه SELمقدار تعيين شده را تثبيت كنيد.
و
( روي صفحه، پارامتر مورد نظر نشان داده مي شود.
ز
( اگر پارامترهاي ديگري را مي خواهيد تغيير دهيد، مراحل )ب( تا )و( را تكرار كنيد.
ح
( دكمه PRGرا فشار دهيد تا همه تغييرات داده شده ثبت شوند و كنترلر به عملكرد عادي خود برگردد

تغيير مقادير پارامترها در چیلرهای جذبی


براي تغيير مقادير پارامترها بدين ترتيب عمل كنيد


الف ( دكمه هاي
SELو PRGرا بطور همزمان 5ثانيه فشرده نگه داريد.
ب ( رمز عبور صحيح را وارد كنيد )
ج ( دكمه
SELرا براي ثبت رمز عبور فشار دهيد.
د ( با دكمه هاي يا پارامتر موردنظر خود را پيدا و با فشردن
SELآنرا انتخاب كنيد.
ه ( با دكمه هاي يا مقدار مورد نظر خود را تعيين و با فشردن
SELآنرا انتخاب كنيد.
و ( با فشردن
PRGتغييرات اعمال شده را ثبت كنيد


تغییر پارامتر در چیلر های جذبی تغییر مقادیر پارامتردر چیلر جذبی تغییر نقطه تنظیم در چیلر جذبی

مقادير پارامترهای كنترلر در چیلر جذبی

كنترلر براي شرايط مربوط به هر دستگاه توسط نماينده سرماآفرين در محل تنظيم مي شود. بنابراين پارامترها متناسب با شرايط انتخاب مي شوند. بعضي از پارامترهاي معمول بدين شرح هستند


سيستم های حفاظتی و كنترلی چيلرهای جذبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.