راه اندازی چیلر های جذبی

سيستم جدا كننده گازهای غير قابل تقطير
تنظيمات اوليه سيستم كنترلی در چیلر جذبی
دی ۵, ۱۳۹۷
اجزای چیلر جذبی
راه اندازی و نگهداری چیلر های جذبی
دی ۵, ۱۳۹۷

راه اندازی چیلر های جذبی

سیم کشی و لوله کشی چیلر جذبی

راه اندازی چیلر های جذبی

در مقاله قبلی توضیحاتی در مورد راه اندازی چیلرهای جذبی را توضیح دادیم بخش دوم و توضیحات نکمیلی در مورد نگهداری و راه اندازی چیلر های جذبی را در زیر توضح خواهیم داد ، عنوان راه اندازی چیلر جذبی و نگهداری و بهره برداری در چندین مقاله ارائه خواهیم داد

عملكرد مدار كنترل ـ روشن كردن چیلر جذبی

1 – كليدهای زير را در وضعيت ON يا AUTO قرار دهيد

 •   كليد محافظ سيكل 1S4
 • كليد پمپ محلول 1S5
 • كليد پمپ مبرد 1S6
 • كليد كنترل ظرفيت 1S7

2 – در زمانــهاي زير كليــد ) RESET (1S2 را فــشار داده و رها كنيد. كليد RESET رله نگهدارنده 1K4را فعال مي كند.
در صورت از كار افتادن دستگاه به هر دليلي پس از فشردن كليد
RESETمدارهای ايمني تجهـيزات فعال مي شوند. بنابراين
كليد
RESET بايد در اين مواقع استفاده شود

 • در راه اندازي اوليه
 • براي راه اندازي مجدد پس از قطع برق
 • پس از خاموش شدن دستگاه به هر دليلي و پس از مشخص شدن و رفع عيب وبه هنگام راه اندازي مجدد.

3 – كليد ) START-STOP (1S3 را در وضعيت START قرار دهيد. با فعال شدن رله 1K10 نشانگر زمان نيز به كار مي
افتد. و همچنين سيكل رقيق سازي بسته مي شود

4- با فعال شدن رله ،1K10شير كنترل ظرفيت هم وارد مدار مي شود و در ابتدا به تدريج باز مي شود.

عملكرد مدار كنترل ـ خاموش كردن چیلر جذبی

 1. كليد START-STOPرا در وضعيت STOPقرار دهيد. چراغ نشان دهنده روشن بودن دستگاه و نشانگر زمان خاموش مي
  شوند و رله
  1K10غير فعال مي شود. با غير فعال شدن رله 1K10كنتاكت در حالت عادي بسته ) (NCآن باز شده و
  بنابراين شير كنترل ظرفيت شروع به بسته شدن مي كند. اما عليرغم باز شدن كنتاكت در حالت عادي باز
  ) (NOآن، پمپ ها از
  طريق
  1K11همچنان به كار خود ادامه مي دهند. سيستم در وضعيت سيكل رقيق سازي براي جلوگيري از كريستال شدن قرار
  مي گيرد.
 2. مبرد از طريق شير محافظ سيكل به ابزوربر منتقل مي شود و بنابراين سطح مبرد در اواپراتور كاهش مي يابد.
 3. وقتي سطح مبرد در اواپراتور به پائين ترين سطح آن برسد، كليد كنترل سطح پائين مبرد SW4رله 1K11را غيرفعال مي كند.
  بنابراين پمپ ها خاموش شده و دستگاه بطور كامل از كار باز مي ايستد

قبل از راه اندازي اوليه چیلر جذبی

اطلاعات و ابزار كاري مورد نياز

 1. مشخصات و برگه هاي دستور كار، شامل ليستي از درجه حرارت و فشارهاي طراحي
 2. نقشه هاي لوله كشي دستگاه و نماي كلي محل نصب
 3. نقشه هاي مدارهاي كنترلي و سيم كشي برق
 4. ابزار آلات مكانيكي )دستي(
 5. فشار سنج يا نشانگر خلاء كمكي كه در فواصل 0/1اينچ جيوه ) (2/5 mm Hgيا كمتر مدرج شده باشد.
 6. پمپ خلاء كمكي با دبي حجمي 5cfmيا بيشتر
 7. فشار سنج تركيبي 30اينچ خلاء تا 30
 8. هيدرومتر با محدوده وزن مخصوص بين 1/0تا
 9. آمپرسنج با محدوده بين 0/1تا 1/0آمپر
 10. دماسنج با محدوده بين 30°Fتا -1 °C) 120 °Fتا (49 °
 11. دماسنج شيشه اي با محدوده بين صفر تا -18 °C) 300 °Fتا (149 °
 12. شيـلنگ شارژ شامل يك تكه شيلنگ پلاستيكي 3/4اينچ به طول 10متر و يك تكه لوله فولادي 12اينچ به طول 1متر كه
  يك سر آن با زاويه° 45بريده شده استCC2/0
  psig

لوله كشی در محل نصب چیلر جذبی

صحت موارد زير را در مورد لوله كشي ها درمحل نصب بررسي نماييد. )شكل نمونه اي از نحوه لولهكشي را نشان ميدهد.( اطمينان
پيدا كنيد كه

 1. محل و جهت جريان در خطوط آب خنك كننده و آب خنك شونده با نقشه اجرايي و علائم روي دستگاه مطابقت دارد.
 2. تمام خطوط لوله كشي داراي امكان هواگيري بوده و به خوبي روي پايه ها و تكيه گاهها مهار شده اند تا از وارد شدن نيرو بر در
  پوشهاي دستگاه و نازلها جلوگيري شود.
 3. همه خطوط داراي امكان تخليه آب هستند.
 4. شير كنترل بخار حداقل 1متر از نازل ژنراتور فاصله داشته باشد.
 5. خطوط لوله كشي بخار با وسايل و شير ايمني لازم تجهيز شده باشند.
 6. لوله كشي آب داغ مجهز به شير كنترل آب داغ باشد.
 7. سنسور آب خنك شونده در محل مناسب آن در خروجي آب خنك شونده نصب شده باشد


سیم کشی و لوله کشی چیلر جذبی

  تست خلاء اوليه چیلر جذبی


قبل از شارژ كردن يا راهاندازي دستگاه، با انجام تستهاي خلاء، نشت هوا را بررسي كنيد. يكي از دو روش تست زير را متناسب با شرايط كاري خود انتخاب كرده و انجام دهيد.

 

تست در فواصل زماني طولاني


اگر فشار مطلق، حداقل 4هفته پيش و يا قبل از آن ثبت شده باشد و مقدار فشار از يك اينچ جيوه بيشتر نبوده باشد، اين روش تست را به كار ببريد.

 1. يك گيج فشار مطلق را به شير كمكي تخليه متصل كنيد و مقدار فشار را ثبت كنيد.
 2. اگر فشار بيش از يك اينچ جيوه ) (2/5mmاز آخرين فشار خوانده شده بيشتر شد، نشانگر نشتي هوا است.
 3. دستگاه را از نظر نشتي مطابق روش شرح داده شده در بخش نگهداري تست كنيد، سپس )) تست خلاء در فواصل زماني كوتاه(( را اجرا
  كنيد


تست در فواصل زماني كوتاه ( چیلر جذبی )


اين روش آزمايشي را انجام دهيد اگر

 1. هيچ گونه فشار مطلقي از قبل ثبت نشده باشد.
 2. مقدار فشار مطلق قبلي در كمتر از 4هفته گذشته ثبت شده باشد يا مقدار فشار دستگاه بيش از يك اينچ جيوه بوده باشد
 3. بعد از تست در فاصله زماني طولاني، نشتي پيدا شده و بنابراين دستگاه مورد تعمير قرار گرفته باشد

مراحل تست  چیلر جذبی

 1. يك گيج فشار مطلق را به شير كمكي تخليه متصل كرده و مقدار فشار را ثبت كنيد.
 2. گر فشار مطلق خوانده شده بيش از يك اينچ جيوه باشد، دستگاه را مطابق آنچه در بخش نگهداري توضيح داده شده است خلاء
  كنيد.
 3. فشار مطلق خوانده شده و درجه حرارت محيط را يادداشت كنيد.
 4. بعد از 24ساعت، هنگاميكه درجه حرارت محيط با دماي ثبت شده از مرحله قبل كمتر از (4/5 °C) 8 °Fاختلاف داشته باشد،
  فشار مطلق را بخوانيد.
 5. گر افزايش قابل توجهي در فشار وجود داشته باشد، نشانگر نشت هوا است. تست نشتي دستگاه را مطابق آنچه در بخش
  نگهداري شرح داده شده است انجام دهيد و نشتي هاي احتمالي را اصلاح كنيد. سپس براي حصول اطمينان از نتيجه، آزمايش
  خلاء در فواصل زماني كوتاه را تكرار كنيد

 

خلاء كردن دستگاه چیلر جذبی

هنگاميكه فشار مطلق دستگاه بيش از يك اينچ جيوه باشد، دستگاه را بايد طبق روش گفته شده در بخش نگهداري خلاء كنيد

شارژ محلول و مبرد به دستگاه  در چیلر جذبی

براي اطلاع از مقادير نامي شارژ محلول و مبرد به دستگاه جدول زیر را ببينيد

مبرد اوليه محلول Li Br مدل دستگاه
16JB
gal lit Gal lit
010,012,014
018,021
024,028
032,036
041,047
054,057
061,068
110
160
200
240
300
300
360
417
606
758
910
1250
1250
1360
40
50
65
70
90
175
265
152
190
246
265
341
663
1004

* بر اساس غلــظت محلول %53حاوي Inhibitorو دماي آب خـنك شونده ) 44 °F (7 °Cو دماي آب خنك كننــده ) 85 °F (29/5 °Cوبخار 12 psi
)يا دماي آب داغ معادل آن

حمل محلول ليتيوم برومايد

محلول آب و ليتيوم برومايد غير سمي و غير قابل اشتعال و غير قابل انفجار است و به راحتي ميتوان آنرا در ظروف درباز حمل نمود. از نظر شيميايي محلول پايدار است و خواص آن حتي پس از سالها استفاده در دستگاه چيلر جذبي تغييرات چنداني نميكند.
از آنجا كه ليتيوم برومايد در حضور هوا باعث خوردگي سطح فلزات ميشود، در صورت ريختن محلول بر روي قطعات يا ابزار آلات فلزي، محل را كاملاً پاك كرده و هر چه سريعتر با آب بشوييد، پس از شستشو براي جلوگيري از زنگزدن، سطح ابزار آلات را با يك لايه نازكي از روغن بپوشانيد. پس از خالي كردن ظروف فلزي از محلول، داخل ظروف را با آب بشوييد تا از خوردگي جلوگيري شود.
ليتيوم برومايد مورد استفاده در چيلر جذبي بايد فقط در ظروف مخصوص يا ظروف كاملاً تميز نگهداري شود

توجه !
محلول ليتيوم برومايد موجب تحريك، سوزش و خارش پوست و چشم ها ميشود. در صوت تماس آن با پوست، محل
تماس را با آب و صابون كاملاً بشوييد اگر محلول وارد چشم شد، فوراً آنرا با آب تازه شسته و در اسرع وقت به پزشك
مراجعه نماييد. ليتيوم برومايد يك محلول نمكي قوي است، بنابراين به هيچ وجه با مكيدن از طريق دهان آن را از
ظرف تخليه نكنيد

شارژ كردن در دستگاه چیر جذبی

 1. مشخص كنيد كه آيا محافظ خوردگي ) (Inhibitorبايد به محلول افزوده شود يا خير
 • اگر روي ظرف حاوي ليتيوم برومايد رنگ زرد زده شده است يا روي آن عبارت حاوي بازدارنده كرومات ليتيوم برومايد نوشته شده
  است، در راه اندازي اوليه، بازدارنده ديگري به آن اضافه نكنيد و بازدارنده هايي را كه ممكن است همراه دستگاه تحويل گرفته باشيد
  كنار بگذاريد.
 • اگر بر روي ظرف ليتيوم برومايد نوشته شده كه حاوي بازدارنده نمي باشد، به ميزان لازم بازدارنده را به اولين ظرف ليتيوم برومايد
  اضافه كنيد و تا حل شدن كامل آن را بهم بزنيد. )در صورتي كه محلول ليتيوم برومايد فاقد بازدارنده است، مقدار لازم بازدارنده را از
  سازنده بخواهيد
 1. يك شيلنگ انعطاف پذير به لوله با قطر 12اينچ متصل كرده و هم لوله و هم شيلنگ را پر از آب كنيد
 2. لوله 12اينچي را وارد ظرف كرده و شيلنگ انعطاف پذير را به شير سرويس پمپ محلول وصل كنيد
 3. شير را باز كنيد و عمل شارژ محلول را ادامه دهيد تا سطح محلول به نزديكي ته ظرف برسد. اجازه ندهيد هوا به داخل دستگاه راه
  يابد
 4. اين كار را با ظروف ديگر تكرار كنيد. دقت كنيد شارژ محلول دستگاه طبق جدول انجام شود

شارژ محلول در شرايط غير نامی در چیلر های جذبی

مقدار محلول را ميتوان با توجه به درجه حرارت طراحي آب خنك شونده، يا دبي يا درجه حرارت آب خنك كننده در شرايط غير نامي تنظيم كرد. مقادير محلول ميتواند تا %10مقادير نامــي ارائه شده در جدول 2زياد يا كم شوند. مقدار محلول در شرايط غير نامي به صورت زير تعيين ميشود

 1. به ازاي هر درجـه فارنهايت ) (0/5 °Cپايين )بالا( بودن درجه حرارت طراحي آب خنـك شونده از ،(7 °C) 44 °Fيك درصد بر مقدار نامي شارژ محلول اضافه )كم( كنيد
 2. به ازاي هر 2درجـه فارنهايت ) (1 °Cبالا )پايين( بودن درجـه حرارت طراحي آب خنك كننده از ،(29/5 °C) 85 °Fبه مقدار
  نامي شارژ محلول يك درصد اضافه )كم( كنيد
 3. به ازاي هر %10كاهش دبي نامي آب خنك كننده يك درصد به مقدار شارژ نامي محلول اضافه كنيد. مقادير نامي شارژ محلول را هرگز بر اساس تغييرات درجه حرارت آب داغ يا فشار بخار تنظيم نكنيد

شارژ اوليه مبرد در چیلر

از طريق شير سرويس پمپ مبرد و طبق بندهاي 3 ،2و 4شارژ محلول، آب مقطر )مبرد( را به دستگاه شارژ كنيد. مقدار شارژ مبرد بايد طبق جدول صورت گيرد. بعد از راهاندازي دستگاه، براي عملكرد بهينه كنترل محافظ سيكل، مقدار شارژ مبرد دستگاه بايد تنظيم شود )قسمت تنظيم نهايي شارژ مبرد را ببينيد.

شارژ محلول و مبرد در چیلر های جذبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.