راه اندازی چیلر جذبی و نرخ تجمع گازهای غیر قابل تقطیر

سيستم جدا كننده گازهای غير قابل تقطير
تنظيمات اوليه سيستم كنترلی در چیلر جذبی
دی ۵, ۱۳۹۷

راه اندازی چیلر جذبی و نرخ تجمع گازهای غیر قابل تقطیر

دياگرام تعادلي ليتيوم برمايد در مبرد

راه اندازی چیلر جذبی و نرخ تجمع گازهای غیر قابل تقطیر

در مقالات قبلی در مورد نگهداری چیلر های جذبی توضیحاتی را ارئه دادیم در این مقاله که با عنوان راه اندازی چیلر جذبی و نرخ تجمع گازهای غیر قابل تقطیر می باشد به بقیه مباحث میپردازیم.

پس از حدود 20 ساعت از كاركرد دستگاه با اندازه گيري ميزان تجمع مواد غير قابل تقطير در سيستم پرج ميتوان از عدم وجود نشتي هوا در دستگاه اطمينان حاصل نمود. چنانچه نشتي ديده شود، براي جلو گيري از خطر خوردگي بايد هر چه سريعتر نشتي را بر طرف نمود. براي آگاهي از نحوه كار به بخش تعيين نرخ تجمع گازهاي غير قابل تقطير در بخش نگهداري مراجعه كنيد

جدول : 5  ميزان شارژ مبرد به دستگاه براي تغيير يك درصدي غلظت محلول به عبارت پايين جدول توجه كنيد

مبرد* مدل دستگاه 16JB
gal lit
3
4
6
7
9
9
10
11/4
15/2
22/7
26/5
34/1
34/1
38/0
010,012,014
018,021
024,028
032,036
041,047
054,057
061,06

*با اضافه يا كم كردن مقدار نشان داده شده در جدول فوق غلظت محلول رقيق %1 تغيير ميكند

راه اندازی چیلر جذبی و نرخ تجمع گازهای غیر قابل تقطیر

راهنمای راه بری چیلر جذبی

 1. آشنايي با چيلر جذبي و تجهيزات مربوطه قبل از راه اندازي و كار با دستگاه.
 2. روش خاموش كردن دستگاه در صورت نياز
 3. بازرسي تجهيزات دستگاه، انجام تنظيمات معمول، حفظ خلاء دستگاه و سطح مناسب مبرد، تخليه سيستم پرچ از مواد غير قابل تقطير در صورت نياز
 4. ثبت شرايط كاركرد دستگاه به طور پيوسته و تشخيص مقادير غير متعارف
 5. حفاظت سيستم از خطرات احتمالي به هنگام خاموش كردن دستگاه

قبل از روشن كردن و راه اندازی چیلر جذبی مطمئن شويد كه

 1. برق به استارتر پمپ هاي آب خنك كننده و آب خنك شونده فن برج خنك كن و تابلوي كنترل چيلر جذبي مي رسد.
 2. سطح آب در برج خنك كن مناسب است.
 3. مدار گردش آب خنك شونده و آب خنك كننده پر از آب بوده و شيرها باز است.
 4. بخار يا آب داغ فراهم است

روشن كردن دستگاه چیلر جذبی

براي راه اندازي اوليه مدار كنترل كليد لحظه اي RESET را به داخل فشار داده و رها كنيد RESET كردن فقط مخصوص راه اندازي اوليه با راه اندازي پس از قطع برق يا راه اندازي مجدد پس از كار افتادن دستگاه به دليل پايين بودن درجه حرارت يا سطح مبرد ميباشد.

اكنون يكي از دو روش زير را براي راه اندازي دستگاه پيگيري نماييد

 1. راه اندازي پس از مدت كوتاه – چنانچه دستگاه به مدت كمتر از 3 هفته از كار افتاده باشد.
 2. راه اندازي دستگاه پس از مدت طولاني – چنانچه دستگاه به مدت 3 هفته يا بيشتر از كار افتاده باشد

راه اندازی پس از مدت كوتاه چیلر جذبی

كليدهاي زير را در وضعيت هاي نشان داده شده قرار دهيد.

كليد وضعيت
1S6 پمپ مبرد
1S5 پمپ محلول
1S7 كليد كنترل ظرفيت
1S4 كليد محافظ سيكل
1S3 كليد روشن ـ خاموش
ON
ON
AUTO
AUTO
ST

دستگاه بايد در وضعيت عادي روشن شود. اگر دستگاه دماي آب خنك شونده خروجي را تا دماي طراحي پائين نياورد ممكن است گازهاي غير قابل تقطير در دستگاه وجود داشته باشد. در اين صورت، افت ابزوربر را اندازه گيري كنيد بخش نگهداري دستگاه را ببينيد. اگر افت ابزوربر (3 °C (5 °F يا كمتر باشد، دماي آب خنك شونده در مدت زمان كوتاهي پس از روشن شدن دستگاه به دماي طراحي خواهـد رسـيد. دستـگـاهي كه بطـور كامـل توسط سيستم پرج از گازهاي غير قابل تقطير تخليه شده باشد، افت ابزوربر (1 °C (2 °F يا كمتر دارد.
اگر افت ابزوربر بيشتر از (3 °C (5 °F باشد، رويه روشن كردن دستگاه پس از زمان طولاني را در پيش بگيريد

راه اندازي پس از مدت طولاني بيش از 21روز : با قرار دادن كليدهاي زير در وضعيت هاي نشان داده شده، دستگاه را در حالت عادي روشن كنيد.

كليد وضعيت
1S6 پمپ مبرد
1S5 پمپ محلول
1S7 كليد كنترل ظرفيت
1S4 كليد محافظ سيكل
1S3 كليد روشن  ـ خاموش
ON
ON
AUTO
AUTO
S

هنگاميكه پمپ مبرد روشن و محلول گرم شد يعني دماي محلول غليظ تقريبا به 100 تا 130 درجه فارنهايت ) 38 تا 54 درجه سانتيگراد  رسيد، كنترل ظرفيت را در وضعيت OFF قرار دهيد.

ميزان افت ابزوربر را تعيين كنيد بخش نگهداري را ببينيد. چنانچه افت ابزوربر (3 °C ( 5 °F يا كمتر باشد، با قراردادن كليد كنترل ظرفيت در وضعيت AUTO شير كنترل ظرفيت را باز كنيد. بگذاريد دستگاه كار كند. سيستم پرج با تخليه دستگاه افت ابزوربر را به كمتر از (1 °C ( 2 °F خواهد رسانيد.
چنانچه ميزان افت ابزوربر بيش از (3 °C ( 5 °F باشد، با خلاء كردن دستگاه مواد غير قابل تقطير را كه مانع از كاركرد عادي دستگاه ميشود خارج كنيد  بخش نگهداري را ببينيد.روش ديگر آن است كه فشار بخار در حدي نگه داشته شود. تا هنگامي كه سيستم پرج در حال تخليه دستگاه از گازهاي غيرقابل تقطير است، درجه حرارت محلول غليظ كمتر از (60 °C ( 140 °F باقي بماند.
هنگاميكه ميزان افت ابزوربر به (3 °C (5 °F يا كمتر كاهش يافت، كليد كنترل ظرفيت را در وضعيت AUTO قرارداده فــشار بخار را به حالت عادي برگردانيد و بگذاريد نرخ افـت ابزوربر توسط سيستم پرج به (1 °C ( 2 °Fيا كمتر برسد.
پس از تخليه مواد غير قابل تقطير، به منظور اطمينان از نداشتن نشتي، ميزان تجمع مواد غير قابل تقطير را بررسي نماييد. بخش نگهداري را ببينيد.

راه اندازي پس از شرايط مادون يخ زدگی

چنانچه لوله هاي محتوي آب قبلاً تخليه شده اند، مجدداً آنها را پر از آب كنيد. سپس روش راه اندازي پس از مدت طولاني را اجرا كنيد. با استفاده از روش خارج كردن ليتيوم برومايد از مبرد در بخش نگهداري مدار حاوي مبرد را عاري از محلول نماييد.

خاموش كردن چیلر جذبی ـ در شرايط عادی

كليد START-STOP را در وضعيت STOP قرار دهيد دستگاه به طور اتوماتيك در سيكل رقيق سازي محلول قرار ميگيرد و سپس خاموش ميشود. دستگاه را تا راه اندازي بعدي در همين حالت باقي بگذاريد.

خاموش كردن دستگاه ـ در شرايطي كه احتمال يخ زدن وجود دارد:

كليد START-STOP را در وضعيت STOP قرار دهيد و صبر كنيد تا دستگاه به طور اتوماتيك از كار باز ايستد و تمام پمپ هاي دستگاه خاموش شود. تمام لوله ها را به طور كامل تخليه كرده و سپس با يك محلول شيميايي ضديخ مانند گليكول بشوييد. بعلاوه در مدار مبرد لازم است كارهاي بخصوصي انجام شود. كليدهاي كنترل دستگاه را در وضعيت هاي زير قرار دهيد

كليد وضعيت
1S6 پمپ مبرد
1S5 پمپ محلول
1S7 كليد كنترل ظرفيت
1S4 كليد محافظ سيكل
1S3 كليد روشن ـ خاموش
ON
ON
OFF
ON
START

شير محافظ سيكل، مبرد را به مدار محلول انتقال ميدهد تا اينكه كليد سطح پايين، شير كنترل سطح پايين مبرد را فعال ميكند تا محلول به مدار مبرد بازگردانده شود.

پس از فعال شدن شير سطح پايين مبرد، دسـتگاه را به مدت 2 دقيقه روشـن نگاه داريد.  فعال بودن شير را ميتوان با تماس يك شيء آهني با نوك شير بررسي نمود اين كار باعث مخلوط شدن محلول و مبرد ميگردد تا درجه حرارت انجماد مبرد پايينتر رود. كليد START-STOP را در وضعيت STOP قرار دهيد. اكنون دستگاه داراي سيستم حفاظت ضد يخ زدگي است.


برنامه زمانی اقدامات پيشگيرانه چيلرهای جذبی

براي انجام اقدامات پيشگيرانه چيلرهای جذبي مدل 16JB لازم است به طور متناوب و طبق يك برنامه ريزي زماني صحيح، آنها را بازرسي و سرويس نمود. كارهاي لازم براي نگهداري دستگاه ها بايد طبق اين برنامه زماني انجام شود:

 

هر روز 1 – وضعيت عملكرد دستگاه و سيستم را ثبت كنيد.
2 – سيستم پرج را بررسي كرده و در صورت لزوم آنرا تخليه نماييد.
هر ماه 1 – ميزان افت ابزوربر را كنترل كنيد.
2 – ميزان تجمع مواد غير قابل تقطير را كنترل كنيد.
3 – تنظيمات كنترل ظرفيت را چك كنيد.
هر دو ماه 1 – سيستم محافظت دستگاه از يخ زدگي را چك كنيد.
2 – عملكرد محافظ سيكل را چك كنيد.
3 – عملكرد شير كنترل سطح پايين مبرد را چك كنيد.
هر شش ماه 1 – مقدار شارژ مبرد را چك كنيد.
2 – مقدار اكتيل الكل را چك كنيد.
هر سال 1 – محلول جاذب را آناليز كنيد.
2 – لوله ها را از نظر مقدار و ضخامت رسوب چك كنيد.
هر سه سال – ديافراگم شيرهاي سرويس را تعويض كنيد.
هر شش سال – پمپ هاي مبرد ومحلول را بازرسي نماييد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.