راه اندازی و نگهداری چیلر های جذبی

سیم کشی و لوله کشی چیلر جذبی
راه اندازی چیلر های جذبی
دی ۵, ۱۳۹۷
دستگاه پمپ خلاء و تجهيزات جانبي آن
راهنمای نگهداری و تعميرات چيلرهای جذبی
دی ۱۱, ۱۳۹۷

راه اندازی و نگهداری چیلر های جذبی

اجزای چیلر جذبی

راه اندازی و نگهداری چیلر های جذبی

ملاحظات ايمنی

در مورد راه اندازی و نگهداری چیلر های جذبی نکاتب وجود دارد که باید قبلا اشاره کنیم ، كاركرد چيلرهاي جذبي در محدوده مشخصات طراحي بسيار بي خطر و مطمئن است. هنگام استفاده از اين دستگاهها ميتوانيد بارعايت مراقبت هاي اوليه ايمني مناسب، از آسيب به دستگاه، تجهيزات و پرسنل جلوگيري نماييد. لازم است روشهاي ايمني و مراقبت هاي اوليه ارائه شده در اين راهنما بطور كامل مطالعه و درك شده وموارد ذكر شده دقيقاً انجام گردد .


توجه !

براي پاك كردن خطوط لوله يا براي تحت فشار قراردادن دستگاه به هر منظور، از اكسيژن استفاده نكنيد. گاز اكسيژن با بسياري از مواد متداول در كار به سرعت واكنش نشان ميدهد. براي اين منظور از نيتروژن استفاده نماييد و هرگز براي تست از فشار توصيه شده تجاوز نكنيد. فشار مجاز براي تست را از متون راهنما و فشار حك شده بر روي پلاك دستگاه، تهيه كنيد.
– شيرهاي دستگاههاي ايمني را هرگز نبنديد.
– قبل از راه اندازي هر دستگاهي از نصب صحيح و عملكرد مناسب كليه تجهيزات ايمني كنترل فشار، مطمئن شويد.
– اگر يك متخصص دوره ديده برق نيستيد با دستگاههاي ولتاژ بالا كار نكنيد.
– تاهنگاميكه از خاموش بودن كليه اجزاء برقي، شامل تابلوهاي كنترل و كليدها، و عدم وجود ولتاژ باقيمانده در خازنها و
اجزاء الكترونيكي اطمينان پيدا نكرده ايد، با اجزاء برقي كار نكنيد.
– اگر دستگاه از كار باز ايستاد، قبل از راه اندازي مجدد، از بيبرق شدن كليه مدارها اطمينان حاصل كنيد.
– براي جابجائي ليتيوم برومايد يا هرماده شيميايي ديگرتوسط لوله از مكيدن آن با دهان اكيداً خودداري كنيد.
– هنگام حمل ليتيوم برومايد، الكل اكتيل، بازدارنده، )هيدروكسيد ليتيوم و اسيد هيدرو بروميك( حتماً از عينك محافظ
ايمني و لباس محافظ مناسب استفاده كنيد . درصورت تماس هريك از اين مواد با پوست، آن موضع را فوراً با آب و صابون
بـشوييد. چشمها را با آب شسته و به پزشك مراجعه نماييد.
– در صورتي كه لازم است عمل برشكاري يا جوشكاري روي محفظه پرج انجام شود، از تخليه كامل آن مطمئن شويد.
هيدروژن در مجاورت هوا قابل انفجار است.
– هنگام برش با شعله و يا جوش دادن قسمتي از دستگاه چيلر جذبي، مقداري دود زيان آور توليد ميشود. براي جلوگيري از تجمع اين گازها، به طور مداوم محل را تهويه نماييد
– هرگز براي گرمكردن كپسول حاوي مبرد از شعله يا بخار مســتقيم استفاده نكنيد. زيرا فشــار به طور خطرناكي افزايش مييابد. درصورت نياز به گرم كردن مبرد، فقط از آب گرم ) (430 C / 110 0 Fاستفاده كنيد.
– از استفاده مجدد و يا پركردن كپسول هاي مبرد يكبار مصرف خودداري كنيد. اين كار، خطرناك و غير مجاز است. هنگاميكه
كپسول خالي شد، گاز باقيمانده درون آنرا كاملاً خارج كرده، شير آن را باز كرده، دور اندازيد.كپسول خالي را در آتش نياندازيد.
– هنگاميكه دستگاه تحت فشار است و يا هنگام كاركردن دستگاه، اتصالات دستگاه، درپوش ها و غيره را جدا نكنيد. قبل از جدا كردن
هر يك از اتصالات خطوط مبرد از صفر بودن فشار نسبي مطمئن شويد.
– كليه شيرهاي اطمينان، ابزار ايمني و غيره بايد دست كم يكبار در سال بازرسي گردد. اگر دستگاه در محيط خورنده اي كار ميكند،
تعداد دفعات بازرسي را بيشتر كنيد.
– شيرهاي اطمينان بايد قابل رويت بوده يا در بخشهاي مخفي دستگاه نصب نگردد.
– از دستگاه بالا نرويد براي اين كار ميتوانيد از سكو، يا نردبان استفاده كنيد. در صورت استفاده از نردبان نكات ايمني را رعايت كنيد.
– براي بلند كردن يا جا به جا كردن درپوشها يا ساير اجزاء سنگين از تجهيزات مكانيكي )مانند جرثقيل( استفاده كنيد. حتي اگر قطعات
سبك باشند، چنانچه خطر لغزش يا عدم تعادل وجود داشته باشد، از اين تجهيزات استفاده كنيد.
– قبل از بازكردن خطوط بخار يا آب، شيرها را ببنديد و علامت هشدار دهنده نصب كنيد.
– فقط از قطعات يدكي و جايگزين كه طبق كدهاي استاندارد با قطعات اصلي، مطابقت دارند، استفاده كنيد.
– تا وقتيكه آب داخل واتر باكس ها به طور كامل تخليه نشده است، پيچهاي درپوش آن را شل نكنيد.
– به طور متناوب، تمام شيرها، اتصالات و سيستم لولهكشي را از لحاظ خوردگي، زنگ زدگي، نشتي، يا صدمه ديدگي بازرسي كنيد

 

اجزای چيلرهای جذبی

اجزای چیلر جذبی

اجزای چیلر جذبی

 1. لوله هاي كندانسور
 2. لوله هاي ژنراتور
 3. هدر پاشش مبرد
 4. لوله هاي اواپراتور
 5. هدر پاش محلول
 6. لوله هاي ابزوربر (ناپيدا)
 7. كنترل سطح مبرد
 8. كليد محافظ سطح پائين
 9. ——
 10. پمپ مبرد
 11. شير سرويس پمپ مبرد
 12. شير محافظ سيكل )ناپيدا(
 13. شير كنترل سطح پائين مايع )ناپيدا(
 14. شير سرويس پمپ محلول
 15. پمپ محلول
 16. مبدل حرارتي
 17. خط مبرد مايع از كندانسور به اواپراتور
 18. محل قرار گرفتن سنسور محافظت از يخ زدگي
 19. خلاء شكن محفظه بخار
 20. خط لوله محلول غليظ
 21. خط لوله سر ريز محلول غليظ
 22. خط لوله برگشت بخار تقطير شده
 23. خط لوله محلول رقيق
 24. محفظه جمع آوري گازهاي غير قابل تقطير )پرج(
 25. شير برگشت محفظه پرج
 26. كليد سطح محفظه پرج
 27. دستگاه تخليه )پرج( كندانسور
 28. دستگاه تخليه )پرج( ابزوربر
 29. محل قرار گيري ترموستاتها )2عدد(
 30. شير كمكي براي خلاء كردن
 31. تابلوي كنترل
 32. شير پرج
 33. شير تخليه پرج

اصول اوليه سيكل جذبی ( چیلر ) :

در چيلرهاي جذبي از آب بعنوان مبرد در مخازني كه تحـت خلاء هستند، استفاده ميشود. چيلرها بر پايه اين اصل ساده كار ميكننـد كه: در فـشار مطـلق پايين )خلاء(، آب گرما را ميگـيرد و در درجه حرارت پايـين بخـار ميشود )ميجوشد.( به عنوان مثال: در فشار مطلق 0/25اينچ ) (16 mmجيوه، آب در درجه حرارت ) 40 °F(4 °Cميجوشد. مبرد با گرفتن حرارت از يك سيال ديگر )كه معمولاً آب است( تبخير ميشود و آن سيال ديگر را خنك ميكند. سپس سيال خنك شده ميتواند براي سرمايش مورد استفاده قرار گيرد.
براي پيوسته ساختن فرآيند سرمايش، مبرد تبخير شده )بخار آب( توسط محلول ليتيوم برومايد جذب ميشود. جذب بخار مبرد توسط جاذب، فشار دستگاه را به ميزان كافي پايين نگاه ميدارد تا عمليات تبخير ادامه يابد.
سپس محلول ليتيوم برومايد رقيق شده به يك مخزن جداگانه پمپ ميشود كه در آنجا توسط بخار يا آب داغ، حرارت ميبيند تا بخار آب جذب شده را آزاد كند. آب مايع نسبتاً خنك از يك منبع خارجي )برج خنك كن( حرارت كافي را از بخار آب ميگيرد و آنرا براي استفاده دوباره در سيكل سرمايش مجدداً به مايع تبديل ميكند. محلول مجدداً غليظ شده ليتيوم برومايد براي ادامه سيكل جذب به مخزن جاذب برگردانده ميشود

ساختار چیلر جذبی

پوسـته بالايي و پاييني در برگيرنده چهار قسمت اصلي چيلر جذبي است: اواپراتور، ابزوربر، ژنراتور و كندانسور )شكل.(1 پوسته پاييني شامل اواپراتور و ابزوربر مي باشد. در اواپراتور، آب )مبرد( تبخير ميشود و سيال عامل در فرآيند سرمايش يا تهويه هوا را خنك ميكند. در ابزوربر آب تبخير شده توسط محلول ليتيوم برومايد جذب ميشود.
پوسته بالايي شامل ژنراتور وكندانسور است. درژنراتور محلول رقيق ليتيوم برومايد حرارت ميبيند و بخار آب خود را از دست ميدهد.
بخار آب آزاد شده در فرآيند تغليظ، در قسمت كندانسور به آب مايع تبديل ميگردد.
چيلرهاي جذبي همچنين داراي اين تجهيزات هستند: يك مبدل حرارتي براي بهبود بازده دستگاه، يك سيستم پرج )(purge براي تنظيم خلاء دستگاه با خارج كردن مواد غير قابل تقطير، دو پمپ بسته براي به گردش در آوردن مبرد و محلول ليتيوم برومايد و كنترلرهاي مختلف عملكرد، تنظيم ظرفيت و سيستم هاي ايمني براي كاركرد مطمئن و صحيح دستگاه .


مدارهای جريان سيال در چیلر جذبی


شكل 2مدارهاي اصلي جريان را در چيلر جذبي نشان ميدهد. آب سرد شونده از داخل لولههاي اواپراتور ميگذرد و بوسيله
تبخير آب )مبرد( كه بر روي سطح خارجي لوله ها پاشيده ميشود، خنك ميگردد بخار مـبرد به داخل قـسمت ابزوربر هدايت ميشـود و به
وسـيله محلول ليتيوم برومايد كه بر روي لوله هاي ابزوربر پاشيده ميشود، جذب ميگردد. حرارتي كه از آب خنك شونده گرفته شده، از طريق
بخار جذب شده به مايع خنك كنندهاي كه درون لولههاي ابزوربر جريان دارد، منتقل ميشود

محلول ليتيوم برومايد با جذب آب رقيقتر ميشود و براي تغليظ مجدد به داخل ژنراتور پمپ ميشود. محلول رقيق در ژنراتور بوسيله بخار يا آب داغ گرم ميشود تا آب )مبرد( جذب شده را تبخير نمايد. بخار مبرد حاصل به سمت كندانسور هدايت شده و بر روي لولههاي حاوي آب خنك كننده كندانسور تقطير ميگردد. مايع مبرد حاصله به اواپراتور برگردانده ميشود تا مبرد سيكل جديدي را شروع كند


راه اندازی و نگهداری چیلر های جذبی

محلول غليظ هم از ژنراتور به ابزوربر برگردانده ميشود تا محلول سيكل جديدي را شروع كند. درحين عبور از مسير، محلول از داخل يك مبدل حرارتي عبور ميكند كه در آنجا حرارت از محلول غليظ به محلول رقيق پمپ شده به سمت ژنراتور انتقال داده ميشود. اين انتقال حرارت بازده سيكل محلول را با گرمايش مجدد محلول رقيق نسبتاً سرد قبل از ورود به ژنراتور و پيش سرمايش محلول غليظ قبل از ورود به ابزوربر، افزايش ميدهد.


نمودار تعادلي و سيكل محلول ( در چیلر جذبی )


سيكل محلول بر روي نمودار تعادلي محلول ليتيوم برومايد و آب )شكل (3قابل تشريح است. محور سمت چپ نمودار نمايانگر فشار بخار محلول درشرايط تعادل و محور سمت راست نشانگر درجه حرارت اشباع متناظر با محور سمت چپ براي مبرد )آب( است.
محور پايين، غلظت محلول رانشان ميدهد. به عنوان مثال غلظت %60ليتيوم برومايد نشان دهنده 60درصد وزني ليتيوم برومايد و 40
درصد وزني آب است.
خطوط منحني، در راستاي قطر از چپ به راست، خطوط درجه حرارت محلول هستند )كه نبايد با خطوط درجه حرارت اشباع اشتباه گرفته شوند( خط منحني تكي در قسمت راست و پايين نمودار نشانگر خط كريستاليزه شدن است. در هر درجه حرارت و غلظتي درسمت راست اين خط، محلول كريستاليزه شده، و سبب محدود كردن معبر جريان و نتيجاً موجب انسداد جريان در آن ميشود.
خطوط تقريباً منحني كه از پايين نمودار شروع ميشود، خطوط وزن مخصوص هستند. براي تعيين غلظت محلول ليتيوم برومايد، وزن مخصوص را بوسيله هيدرومتر اندازه بگيريد و درجه حرارت محلول را تعيين كنيد سپس محل تقاطع اين دو را برروي نمودار به دست آوريد )شكل (3سپس مقدار متناظر آن را روي محور پايين بخوانيد و درصد ليتيوم برومايد را تعيين كنيد

رسم سيكل محلول : در شكل 3 نمونه اي از سيكل محلول جذبي از نقطه 1 تا نقطه 7 كشيده شده است. مقادير نمونه براي هر نقطه درجدول  1 ارائه شده است. توجه داشته باشيد كه اين مقادير در شرايط كاري و بارهاي مختلف تغيير ميكند.
نقطه :1 – نشان دهنده محلول غليظ است زماني كه پس از پاشش از نازلهاي ابزوربر، شروع به جذب بخار آب ميكند.
نقطه :2 – نشان دهنده محلول رقيق در خروجي ابزوربر هنگام ورود به مبدل حرارتي است
.
نقطه :3 – نشان دهـــنده محلول رقيق به هـــنگام خروج از مبــدل حرارتــي است. غلظـت اين نقطه مسـاوي غلـظت نقطه 2اسـت
ولي دما بالاتر رفته است.
نقطه :4 – محلول رقيق را در ژنراتور نشان ميدهد زماني كه تا دماي جوشيدن گرم شده است.
نقطه :5 – محلول غليظ را در خروجي ژنراتور نشان ميدهد زماني كه پس از جوشيدن، مقداري از آب آن تبخير شده است.
نقطه :6 – نشان دهنـده محلول غليـظ در خروجي مبدل حرارتي اسـت زمانـي كه مـقداري از گرماي خود را به محلول رقيق خروجـي از
ابزوربر منتقل كرده است.
نقطه :7 – محلول غليـظ را در ورودي نازلـهاي ابزوربر نشان ميدهد كه با مقداري از محلول رقيق خروجي از ابزوربر مخلوط شده است.
اين محلول پس از خروج از نازلهاي ابزوربر در اثر پاشش، مقداري كاهش دما مييابد

دماي محلول دماي اشباع غلظت
محلول
(%)(فشار بخار)
نقطه ( فشار بخار)
(°C) (°F) (mm Hg) (in Hg) (°C) (°F)
6
6
35
46
46
18
11
42
42
95
115
115
64
51
63/3
59/5
59/5
59/5
64/0
64/0
63/0
6/9
6/9
41/9
76/2
76/2
15/2
9/4
0/27
0/27
1/65
3/00
3/00
0/60
0/37
46
38
74
89
102
63
52
115
101
165
192
215
146
126
1
2
3
4
5
6
7  سيستم جدا كننده گازهای غير قابل تقطير ):(purge


اجزاء اصلي و مدارهاي جريان سيستم پرج چيلرهاي جذبي 16JBدر شكل 4نشان داده شده است. در زمان كاركردن دستگاه، محلول ليتيوم برومايد از پمپ محلول از طريق دو خط انتقال دهنده جريان مييابد. از طريق خط انتقال A1گازهاي غير قابل تقطير از ابزوربر مكيده شده و در مبدل حرارتي ثانويه ) (Bتخليه ميشود. در مبدل حرارتي ثانويه گازهاي غير قابل تقطير از محلول جدا شده و وارد كندانسور ميشود.
گازهاي غير قابل تقطير توسط خط انتقال
A2از كندانسور خارج شده و مجدداً وارد محلول ميگردند. سپس مخلوط محلول و گازهاي غير قابل تقطير در يك محفظه ) (Dجمع آوري شده و محلول به مبدل حرارتي و ابزوربر برگردانده ميشود.
وقتي كه محفظه پرج از گازهاي غير قابل تقطير پر ميشود، سطح محلول در مخزن از حد معيني پائينتر ميآيد. در اين زمان چراغي بر روي در تابلوي كنترل دستگاه روشن شده و نشان ميدهد كه زمان تخليه پرج فرا رسيده است.
براي تخليه پرج ابتدا شير برگشت محلول
) (Eو شير پرج ) (Lبايد بسته شود. سپس محلول توسط پمپ به داخل مخزني هدايت ميشود و مواد غير قابل تقطير در فشار بالاتر از فشار جو متراكم ميشوند. سپس شير تخليه ) (Hباز ميشود تا مواد غير قابل تقطير به داخل بطري تخليه ) (Jروانه شوند و سپس شير تخليه بسته ميشود. در اين زمان فشار خروجي پمپ كه توسط محلول به محفظه پرج منتقل ميشود، باعث ميشود تا گازهاي جمعآوري شده فشرده شده و به فشار بالاتر از جو برسد. در اين هنگام شير تخليه پرج ) (Hبايد باز شود تا گازها از طريق ظرف تخليه پرج ) (Jخارج شوند و سپس شير تخليه پرج ) (Hبسته شود براي برگرداندن سيستم پرج به حالت خودكار، شير برگشت ) (Eمجدداً باز ميشود تا محلول به ابزوربر جريان يابد و شير پرج ) (Lهم مجدداً باز ميشود تا جمعآوري مواد غير قابل تقطير از كندانسور از سر گرفته شود.
عملكرد سيستم استخراج گازهاي غير قابل تقطير پرچ به صورت خودكار، بدون وجود موتور و پيوسته است. گازهاي مواد غير قابل تقطير از دستگاه خارج شده و حتي به هنگام خاموش بودن دستگاه نميتوانند مجدداً به سيستم باز گردند

 

سيستم جدا كننده گازهای غير قابل تقطير

كنترل ظرفيت چیلر جذبی


كنترل كنندهاي كه درجه حرارت آب سرد خروجي از دسـتگاه را ميسنجد، در حقيقت موقعيت قرارگيري شير كنترل ظرفيت را تعيين ميكند. شير هم به نوبه خود دبي جريان بخار يا آب داغ ورودي به داخل ژنراتور را تنظيم ميكند و بنا بر اين ظرفيت دستگاه را با بار سرمايي مورد نياز هماهنگ ميكند.
در شرايط بار كامل، شير كنترل ظرفيت كاملاً باز است و هر چه بارسرمايي مورد نياز كاهش مييابد و درجه حرارت آب سرد خروجي ازدستگاه به پايين تر از درجه حرارت طراحي ميرسد، شير به تناسب بسته ميشود تا اينكه درشرايط بدون بار سرمايي شير كاملاً بسته ميشود.
سيستم كنترل الكترونيكي چيلرهاي جذبي 16JBبدين شرح است: يك سنسور مقاومتي درجه حرارت آب سرد را اندازه ميگيرد و يك سيگنال كنترلي ميفرستد. اين سيگنال توسط كنترلر دريافت ميشود. بر اين اساس كنترلر وضعيت مناسب براي شير كنترل را تعيين  كرده و به شير كنترل فرمان تغيير وضعيت به وضعيت مناسب را ميدهد. درجه حرارت آب سرد به صورت دستي در تابلوي كنترل دستگاه تنظيم ميگردد.

 

كنترل غلظت بالا در چیلر های جذبی


هنگاميكه غلظت ليتيوم برومايد در محلول به بالاترين حد مجاز نزديك ميشود، شير محافظ سيكل باز ميشود و مقدار كمي مبرد به داخل مدار محلول وارد مي شود. بنابر اين غلظت ليتيوم برومايد در حد مجاز نگاه داشته مي شود.

براي كنترل پلهاي شير محافظ سيكل در دماهاي مختلف، از مجموعهاي شامل سه سوئيچ كنترل سطح و دو ترموستات دماي محلول براي تعيين وضعيت غلظت و دماي محلول استفاده ميشود. سه سوئيچ كنترل سطح كه در محفظه شناور در قسمت اواپراتور قرار دارند، بر اساس رابطه مستقيم بين سطح مبرد در اواپراتور و غلظت محلول كار ميكنند. بدين معني كه با افزايش سطح مبرد در اواپراتور غلظت محلول در قسمت ابزوربر بيشتر ميشود.
بنابراين عكس العمل شير محافظ سيكل به افزايش بيش از حد مجاز غلظت محلول را ميتوان با تعيين سطح مبرد دستگاه تنظيم كرد. اين كار با افزودن مبرد در راهاندازي اوليه دستگاه يا هر زمانيكه محلول يا مبرد از دستگاه خار ج ميشود، انجام ميپذيرد.


كنترل غلظت پايين


درجه حرارت پايين كندانسور ميتواند موجب رقيق شدن بيش از حد محلول ليتيوم برومايد در ابزوربر شود. در نتيجه، افت سطح مبرد در اواپراتور ميتواند موجب كاويتاسيون در پمپ مبرد شود. براي جلوگيري از اين مشكل، شير كنترل سطح پايين )شماره ،13شكل (1رقيق شدن ليتيوم برومايد را محدود ميكند. اگر سطح مايع در اواپراتور، خيلي پاييـن بيايد، يك سوئيچ كنترل سطح شير سولنوئيدي را فعال ميكند تا مقدار كمي ليتيوم برومايد وارد اواپراتور شود. اين كار سطح مايع را در اواپراتور هميشه بالاتر از حداقل نگه ميدارد و وضعيت اواپراتور و ابزوربر را متعادل ميكند

ادامه مقاله در مورد راه اندازی و نگهداری چیلر های جذبی کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.