تنظيمات اوليه سيستم كنترلی در چیلر جذبی

دياگرام تعادلي ليتيوم برمايد در مبرد
راه اندازی چیلر جذبی و نرخ تجمع گازهای غیر قابل تقطیر
دی ۵, ۱۳۹۷
سیم کشی و لوله کشی چیلر جذبی
راه اندازی چیلر های جذبی
دی ۵, ۱۳۹۷

تنظيمات اوليه سيستم كنترلی در چیلر جذبی

سيستم جدا كننده گازهای غير قابل تقطير

تنظيمات اوليه سيستم كنترلی در چیلر جذبی

هدف از تنظيمات اوليه سيستم كنترلی در چیلر جذبی اطمينان از صدمه نديدن مدارات كنترلي به هنگام حمل يا نصب دستگاه و نيز تغيير نيافتن آنها در
زمان سيم كشي در محل نصب است  . در مقالات قبلی در مورد راه اندازی و نگهداری چیلر های جذبی وهمچنین راه اندازی چیلرهای جذبی توضیح داده شد

 

توجه !
ترتيب انجام بررسيها را با تمام جزئيات رعايت كنيد. قبل از بررسي مدارات كنترلي بايد محلول و مبرد به دستگاه
شارژ شده باشد مسير آب خنك شونده و آب خنك كننده بايد پر و آماده كار باشد. قبل از اينكه محلول ليتيوم برومايد
و مبرد را به دستگاه شارژ كنيد پمپ هاي مبرد و محلول را به هيچ وجه به كار نيندازيد

آماده سازی در تنیمات و بررسی چیلر جذبی


درب تابلوي برق دستگاه را در حالي كه مطمئن شدهايد كه كليد اصلي برق آن روي خاموش قرار دارد، باز كنيد.
پمپهاي آب خنك كننده و آب خنك شونده را از مدار برق جدا كنيد.استارتر اين پمپها و مدار برقي آنها جداگانه در محل نصب ميشوند و جزء پانل كنترل دستگاه نمي باشند.
پمپ هاي مبرد و محلول را از كنتاكتورهاي اصلي داخل تابلوي برق جدا كنيد. به هنگام جدا كردن، علامت مناسب بر روي آنها قرار دهيد تا در موقع اتصال مجدد دچار مشكل نشويد. اين جدا كردن از كاركردن پمپها در هنگام بررسي تابلوي برق جلوگيري ميكند.
اگر سوئيچهاي جريان
) (Flow Switchآب خنك كننده و آب خنك شونده مورد استفاده قرار ميگيرند، آنها را بصورت دستي ببنديد.


برق دادن به مدار كنترل در چیلر های جذبی


كليد لحظهاي RESET را فشار داده و رها كنيد. سپس كليد روشن ـ خاموش را در وضعيت START قرار دهيد تا دستگاه روشن شود. كليد RESET تنها در زمان قطع يا از كار افتادن دستگاه به هنگام پايين بودن درجه حرارت مبرد يا پايين بودن سطح مبرد مجدداً مورد استفاده خواهد گرفت.
كليدهاي تابلوي كنترل را در وضعيت هاي زير قرار دهيد .

وضعيت كليد
1S5پمپ محلول
1S6پمپ مبرد
1S7كليد كنترل ظرفيت
1S4كليد محافظ سيكل
1S3كليد روشن ـ خاموش
ON
ON
OFF
OFF
START

تمام استارترهاي پمپ ها و لامپ نشانگر روشن بودن دستگاه RUN فعال ميشوند

بررسي استارترهای پمپ محلول و مبرد

 1. كليدهاي پمپ محلول و مبرد را در وضعيت OFFقرار دهيد. استارترها خاموش شده اما مدار كنترل و لامپ RUNهمچنان
  برق دار مي مانند.
 2. كليدهاي پمپ محلول و مبرد را در وضعيت ONقرار دهيد. استارترها فعال و برق دار مي شوند.
 3. اگر آنچنان كه توضيح داده شده استارترها روشن-خاموش نشدند، سيم كشي رامطابق نمودار روي درب تابلوي كنترل چك كني


بررسی شير محافظ سيكل

اين شير در شكل  بين تخليه پمپ مبرد، و مكش پمپ محلول قرار گرفته است .

 1. كليد محافظ سيكل را در وضعيت .) MANدستي( قرار دهيد. لامپ و شير محافظ سيكل با يك صداي قابل شنيدن برق دار
  مي شوند.
 2. كليد محافظ سيكل را در وضعيت OFFقرار دهيد. لامپ و شير بي برق مي شوند.
 3. اگر شير و لامپ آنچنان كه توضيح داده شد روشن و خاموش نشوند سيم كشي رامطابق نمودار روي درب تابلوي كنترل چك كنيد


خاموش شدن دستگاه چیلر جذبی در شرايط درجه حرارت پايين

 1. ترموستات را روي دماي (3 °C) 5 °Fپايينتر از دماي طراحي آب خنك شونده خروجي تنظيم كنيد.
 2. حباب حسگر را در ظرف آبي فرو برده و با افزودن يخ به آرامي به آن دماي آنرا پائين ببريد. بايد در دماي (3 °C) 5 °Fپائينتر از
  دماي طراحي آب خنك شونده كنتاكت هاي آن باز شوند. در اين حالت بايد كنتاكتور پمپ هاي دستگاه غير فعال و چراغ
  RUN
  خاموش شود.
 3. حباب حســگر را در ظرف آبــي فرو برده و با افــزودن يـخ به آرامـي به آن دماس آنـرا پائيـن ببريد. بايد در دماي ) 5 °F
  (3°Cپائينتر از دماي طراحي آب خنك شونده كنتاكت هاي آن باز شوند. در اين حالت بايد كنتاكتور پمپ هاي دستگاه غير فعال
  و چراغ
  RUNخاموش شود.
 4. محل سوراخ قرار گيري سنسور درجه حرارت پايين را از مواد هادي حرارت پر كنيد. حباب حسگر را در جاي خود قرار دهيد

بررسی كليدهاي حرارتی TSW1و: TS

 1. ترموستات TSW1را روي دماي (43 °C )110 °Fتنظيم كنيد.
 2. حباب حسگر را در ظرف آبي كه دماي آن بالاتر از دماي مذكور باشد قرار دهيد و با افزودن آب سرد دماي آنرا به آرامي پائين بياوريد. در دماي (43 °C )110 °Fبايد كنتاكت آن بسته شود.
 3. محل قرار گيري المان حسگر را با مواد هادي حرارت پر كنيد و حباب حسگر را در آن قرار دهيد.
 4. اين روند را براي كليد حرارتي TSW2تكرار كنيد با اين تفاوت كه دماي تنظيم آنرا براي شرايط نامي (50 °C )122 °Fقرار دهيد


  بررسی چرخش پمپ های محلول و مبرد

 1. كليد برق اصلي تابلوي برق را قطع كنيد.
 2. مجدداً اتصالات برقي پمپ هاي مبرد و محلول را به كنتاكتور هاي آنها برقرار كنيد.
 3. بر روي شير سرويس پمپ مبرد يك فشار سنج تركيبي نصب كنيد.
 4. با گرداندن كليد اصلي برق تابلو، جريان برق را وصل كنيد، كليد RESETرا فشار داده و رها كنيد. سپس كليد – STOPرا در وضعيت STARTقرار دهيد.
 5. فشار تخليه پمپ مبرد را بررسي و ثبت كنيد.
 6. كليد اصلي برق تابلو را قطع كرده و جاي دو سيم مدار قدرت موتور در كنتاكتور را عوض كنيد تا جهت گردش پمپ معكوس گردد.
 7. مراحل 4و 5را تكرار كنيد.
 8. دو فشار تخليه را مقايسه نماييد. سيم هاي مدار قدرت موتور را طوري وصل كنيد كه بيشترين فشار تخليه را ايجاد كند.
 9. تمام اين مراحل را براي پمپ محلول تكرار كنيد


بررسی كليدهای جريان و لوازم جانبی

 1. قطع و وصل و عملكرد كليدهاي جريان خط لوله آب خنك شونده و آب خنك كننده را بررسي و از صحت كاركرد و نصب آن اطمينان حاصل كنيد.
 2. عملكرد و جهت چرخش پمپ هاي آب خنك شونده و آب خنك كننده را بررسي كرده و از صحت آن اطمينان حاصل كنيد


راه اندازی اوليه چیلر جذب

 1. اكتيل الكل را طبق جدول 3از طريق شير سرويس پمپ محلول به روشي كه در بخش نگهداري گفته شده است به دستگاه وارد كنيد. اجازه ندهيد هوا وارد دستگاه شود.
 2. برق دستگاه و پمپ هاي آب خنك شونده و آب خنك كننده را وصل كنيد.
 3. كليد RESET را فشرده و رها كنيد. كليدهاي زير را در وضعيت های مشخص شده قرار دهيد.
كليد وضعيت
1S5پمپ محلول
1S6پمپ مبرد
1S7كليد كنترل ظرفيت
1S4كليد محافظ سيكل
1S3كليد روشن خاموش
ON
ON
.AUTO
.AUTO
STA
 1. وقتي كه محلول گرم شد، شير كنترل ظرفيت را در حالت OFFقرار دهيد.
 2. افت ابزوربر را طبق روشي كه در بخش نگهداري گفته شده است، تعيين كنيد.

اگر افــت ابزوربر (3 °C) 5°Fيا كمتر اسـت، شيـر كنترل ظرفيت را در وضعيت AUTOقرار دهيد تا دستگاه بكار عادي برگردد. توسـط تجهـيزات اضـافي، فشـار بـخار ورودي را بگـونهاي تنـظيم كـنيد كه دماي مـحلول غليـظ خروجـي از ژنـراتور كـمتر ازF ° (60° C) 140باقي بماند و اجازه دهيد سيستم پرج دستگاه، عمل جداسازي گازهاي غيرقابل تقطير را انجام دهد. بعد از آنكه با استفاده از يكي از دو روش فوق افت ابزوربر به كمتر از (3 ° C)5° Fبرسد، دستگاه را در حالت كار عادي قرار دهيد. اين كار را با برگرداندن كليد كنترل ظرفيت به حالت AUTOو تنظيم فشار بخار در حالت كار عادي انجام دهيد. سيستم پرج، افت ابزوربر را تا حالت عادي آن
يعني (1 ° C)2° Fپائين خواهد آورد

 

اكتيل الكل مدل دستگاه16JB
gal Lit
010,012,014
018,021
024,028
032,036
041,047
051,057
061,068
1
1
2
3
3
3
3
۴
4
8
12
12
12
12

كاليبراسيون كنترل كننده ها

 1. روشهاي كاليبره كردن و تنظيم كردن كنترلر دستگاه در دفترچه جداگانهاي، با نام كنترلر دستگاههاي چيلر جذبي 16JBآمده است. آنرا بدقت مطالعه كرده و مطمئن شويد كه آنرا درك كرده و عمل كنيد. تنظيم نهايي ميزان شارژ مبرد تنظيم نهايي ميزان شارژ مبرد به دستگاه بايد پس از عمليات زير انجام شود دستگاه با درج حرارت پايدار بين 40تا 100درصد بار كامل كار كند.
 2. افت درجه حرارت جاذب 3° F يا كمتر باشد.
 3. وزن مخصوص مبرد برابر 1/02 يا كمتر باشد

ميزان شارژ مبرد به دستگاه طوري تنظيم ميگردد كه سيستم محافظ سيكل بتواند از افزايش غلظت محلول از مقدار ماكزيمم آن و كريستاليزه شدن محلول جلوگيري كند. به منظور تنظيم ميزان شارژ مبرد به دستگاه مطابق زير عمل كنيد

 1. كليد محافظ سيكل 1S2 را در وضعيت OFF قرار دهيد 10دقيقه صبر كنيد.
 2. از طريق شير سرويس پمپ محلول مقداري نمونه محلول بگيريد و وزن مخصوص و درجه حرارت آنرا اندازه بگيريد.
 3. قطه تقاطع مقادير وزن مخصوص و درجه حرارت را بر روي نمودار تعادلي در شكل 8بيابيد. از اين نقطه روي محور پايين غلظت محلول را بخوانيد تا درصد وزني ليتيوم برومايد در محلول رقيق را بيابيد.
 4. درصد تقريبي بار دستگاه را از مقايسه درجه حرارت و دبي جريان آب خنك خروجي نسبت به مقادير طراحي تعيين كنيد اين درصد بار را در جدول 4وارد كنيد تا غلظت محلول رقيق متناظر با آن را براي تنظيم ميزان شارژ مبرد به دستگاه بيابيد.-5شرايط كاري دستگاه را طوري تنظيم كنيد كه دستگاه در دماهاي پايدار در يكي از 3غلظت محلول رقيق ارائه شده براي هر درصد بار ) (±%0/1كاركند


براي افزايش غلظت

 1. درصد بار دستگاه را افزايش دهيد .
 2. درجه حرارت آب خنك خروجي را روي درجه پايين تري تنظيم كنيد.
 3. درجه حرارت آب كندانسور را بيشتر كنيد يا دبي جريان آب كندانسور را كمتر كنيد.
 4.  پس از تنظيم شرايط ، مراحل 2و 3 را براي ثابت كردن غلظت محلول انجام دهيد
درصد بار دستگاه سطح مبرد
100 90 80 70 60 50 40
غلظت محلول رقيق (%)
60/0 60/4 60/8 61/2 61/6 61/9 62/2 بالا
58/5 58/9 59/2 59/6 59/9 60/3 60/6 متوسط
57/0 57/4 57/7 58/1 58/4 58/8 59/1 پ
 1. ميزان شارژ مبرد را مي توان در هر يك از 3سطح مبردي كه در پايين توضيح داده شده تنظيم كرد. در جدول 4آن سطحي از مبرد را در نظر بگيريد كه متناظر با غلظت محلول رقيق در درصد بار دستگاه تعيين شده در مرحله 4مي باشد. سپس در سطح نامناسب مطابق زير ادامه دهيد

سطح بالا : وضعيت قرارگيري كليد گردان را روي درجات كليدهاي حرارتي TSW1و TSW2علامت بزنيد، سپس هر دو كليد را كاملاً در جهت خلاف عقربه هاي ساعت بچرخانيد. اين كار باعث باز شدن كليدهاي حرارتي شده و كليدهاي سطح متوسط و سطح پايين را از مدار خارج ميكند
سطح متوسط : وضعيت قرارگيري كليد گردان را در كليدهاي حرارتي TSW1و TSW2علامت بزنيد سپس درجه كليد TSW1را كاملاً در جهت خلاف عقربه هاي ساعت و درجه كليد TSW2را كاملاً در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد. اين عمل كليد سطح پايين را از مدار خارج كرده وكليد سطح متوسط را در وضعيت كنترل شير محافظ سيكل قرار ميدهد.
سطح پايين : وضعيت قرارگيري كليد گردان را در كليدهاي TSW1و TSW2علامت بزنيد سپس درجه كليد TSW1را كاملاً درجهت عقربه هاي ساعت و درجه كليد TSW2را كاملاً در جهت خلاف عقربه هاي ساعت بچرخانيد. اين عمل كليد سطح متوسط را از مدار خارج كرده و كليد سطح پايين را در وضعيت كنترل شير محافظ سيكل قرار ميدهد

 1. كليد محافظ سيكل را در وضعيت AUTO قرار داده و فوراً لامپ نشانگر محافظ سيكل را بررسي نماييد. اگر روشن باشد فوراً كليد محافظ سيكل را در وضعيت OFF قرار دهيد. اين كار از انتقال بيش از حد مبرد كه مي تواند شرايط تنظيم را تغيير دهد جلوگيري مي كند. ولي اگر لامپ خاموش باشد، كليد را در همان وضعيت AUTO باقي بگذاريد.
 2. اگر لامپ نشانگر در مرحله 7 روشن باشد، ممكن است آب زيادي در دستگاه باشد. از طريق شير سرويس پمپ مبرد حدود يك گالن آب از دستگاه خارج كنيد. مرحله  7 را تكرار كنيد. برداشت به ميزان يك گالن آب را در هر مرحله انجام دهيد تا زمانيكهلامپ محافظ سيكل خاموش باقي بماند
 3. اگر لامپ نشانگر در مرحله 7خاموش باشد ممكن است آب كافي در دستگاه وجود نداشته باشد. يك گالن آب به دستگاه بيفزاييد تا لامپ روشن شود. سپس سريعاً كليد محافظ سيكل را در وضعيت OFF قرار دهيد. هنگاميكه پمپ خاموش باشد آب را مي توان از طريق شير سرويس پمپ مبرد به دستگاه وارد كرد. كليد پمپ مبرد را در وضعيت OFFقرار داده و سپس هر چه سريعتر آب را اضافه كنيد تا در زمانيكه پمپ خاموش است كمترين تغييرات در شرايط تنظيمي ايجاد شود. قبل از آنكه شير سرويس پمپ را باز كنيد شيلنگ شارژ مبرد را پر از آب كنيد. نگذاريد هوا وارد دستگاه شود پس از افزودن آب، كليد پمپ مبرد را در وضعيت ONقرار دهيد. تا زمانيكه پمپ مبرد خاموش است، شير محافظ سيكل فعال نمي گردد.
 4. درجات كليدهاي حرارتي TSW1و TSW2را به درجه علامت خورده در مرحله  6 برگردانيد. كليد محافظ سيكل را در وضعيت AUTO قرار دهيد.

جدول 5 مقدار آب لازم براي تغيير يك درصدي غلظت محلول را نشان ميدهد. به هنگام افزودن يا كاستن آب دستگاه، حدود 10 دقيقه اجازه دهيد تا درجه حرارتها و غلظتها به حالت پايدار برسند. هنگام تنظيم ميزان شارژ مبرد، به طور متناوب غلظت محلول رقيق را چك كنيد. اگر لازم است، براي تعيين غلظت كنترل شده شرايط دستگاه را در مرحله 5مجدداً تنظيم كنيد


چك كردن خاموش شدن دستگاه چیلر

كليد START-STOPرا در وضعيت STOPقرار دهيد شير كنترل ظرفيت بسته شده و شير محافظ سيكل باز ميشود تا محلول رقيق شود. هنگاميكه محلول به اندازه كافي رقيق شد، كليد سطح مايع مبرد دستگاه راخاموش ميكند. بسته به غلظت محلول قبل از خاموش شدن دستگاه، از كار افتادن دستگاه ممكن است تا 20دقيقه طول بكشد. اگر دستگاه به طرز صحيحي خاموش نشد، عملكرد كنترل كننده هاي ظرفيت، كليدهاي سطح مبرد، شير محافظ سيكل، شير كنترل سطح پايين و سيم كشي دستگاه را چك كنيد.

بررسی شير كنترلی سطح پايين

پس از خاموش شدن كامل دستگاه در حالت معمولی :

 1. كليد كنترل ظرفيت را در وضعيت OFFقرار دهيد. سپس به منظور روشن كردن مجدد دستگاه كليد START- STOPرا در وضعيت STARTقرار دهيد.
 2. كليد محافظ سيكل را در وضعيت .) MANدستي( قرار دهيد. اين كار باعث مي شود مبرد از اواپراتور خارج شود و كليد كنترل سطح پايين مبرد، شيري را كه در خط لوله بين تخليه پمپ محلول و مكش پمپ مبرد قرار دارد باز كند. اين حالت بايد خيلي زود پس از فعال شدن شيركنترل سيكل اتفاق بيفتد. پس از اين بررسي، كليد محافظ سيكل را به حالت AUTOبرگردانيد. شير كنترل سطح پايين مبرد با صداي قابل شنيدن باز مي شود و محلول به داخل اواپراتور پمپ مي شود. در اين حالت، ميدان مغناطيسي در اطراف هسته كويل شير تشكيل مي شود كه مي توان آن را با نزديك كردن يك جسم آهني مثلاً يك پيچ گوشتي بررسي نمود
 3. اگر شير كنترل سطح پايين مبرد فعال نمي شود، كليد و شير و سيم كشي آن را چك كنيد.
 4. كليد كنترل ظرفيت را در وضعيت AUTO قرار دهيد. دستگاه در شرايط كاري عادي قرار مي گيرد. محلولي كه به ابزوربرانتقال يافته بود، در صورت نياز از طريق شير محافظ سيكل به اواپراتور باز گردنداده مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.