تعمیر و نگهداری چیلر تراکمی

تعمیر و نگهداری چیلر تراکمی

متد های تشخیص عیب در سیستم های تبرید تراکمی – چیلر 

  • تشخیص عیب با قرائت کدهای عیب سیستم تبرید تراکمی
  • تشخیص عیب با متد تعیین پارامترهای موثر ترمودینامیکی
  • متد های تشخیص عیب در سیستم های تبرید تراکمی
  • تشخیص عیب با بررسی مدار برق سامانه تبرید

تعمیر و نگهداری چیلر تراکمی

تشخیص عیب با قرائت کدهای عیب سیستم تبرید تراکمی

در این روش با قرائت کد عیب نمایش داده شده در صفحه نمایش و مراجعه به کاتالوگ دستگاه عیب مورد نظر را شناسایی نموده و اقدامات لازم را انجام میدهیم تشخیص عیب با قرائت کدهای عیب سیستم تبرید تراکمی این روش در برخی موارد کاربرد ندارد و در سیستم های فاقد صفحه نمایشگر کد عیب بدون کاربرد است

تعمیر و نگهداری چیلر تراکمی

تشخیص عیب با متد تعیین پارامترهای موثر ترمودینامیکی

سوپرهیت :

به معنای فوق داغ نمودن گاز مبرد میباشد . تشخیص عیب با متد تعیین پارامترهای موثر ترمودینامیکی این عمل جهت اطمینان از عدم ورود مایع به کمپرسور صورت میپذیرد.

سابکول :

به معنای فروسرد کردن مایع مبرد میباشد. این عمل جهت افزایش بازدهی دستگاه و در بخش انتهایی کندانسور صورت میپذیرد.

تعمیر و نگهداری چیلر تراکمی

تعیین پارامترهای سوپرهیت و سابکولد

تعیین پارامترهای سوپرهیت و سابکولد

تعیین پارامترهای سوپرهیت و سابکولد5

تعیین پارامترهای سوپرهیت و سابکولد5

تعیین پارامترهای سوپرهیت و سابکولد5

تعیین پارامترهای سوپرهیت و سابکولد5

افزایش فشار مکش درنتیجه کاهش میزان سوپرهیت

افزایش فشار مکش درنتیجه کاهش میزان سوپرهیت

کاهش فشار مکش درنتیجه افزایش میزان سوپرهیت

کاهش فشار مکش درنتیجه افزایش میزان سوپرهیت

کاهش فشار مکش و کاهش میزان سوپرهیت

کاهش فشار مکش و کاهش میزان سوپرهیت

نوع عیب : کمبود مبرد

توضیحنمادپارامتر
فشار مكش كاهش مي يابدفشار مكش
فشار دهش كاهش مي يابدفشار دهش
افزايش سوپرهيتميزان سوپرهيت
كاهش سابكولدميزان سابكولد
عدم گرفتگي در مسير خط مايع→→وضعيت خط مايع
سرمايش كاهش اندكسرمايش
كاهش آمپرامپر

کاهش فشار مکش و کاهش میزان سوپرهیت

نوع عیب : انبساط در خط مایع

توضیحنمادپارامتر
فشار مكش كاهش مي يابدفشار مكش
فشار دهش كاهش مي يابدفشار دهش
افزايش سوپرهيتميزان سوپرهيت
كاهش سابكولدميزان سابكولد
گرفتگي در مسير خط مايعوضعيت خط مايع
كاهش سرمایشسرمايش
كاهش آمپرامپر

نماد تعمیر و نگهداری چیلر تراکمی

نوع عیب : کاهش دبی هوای اواپراتور

توضیحنمادپارامتر
فشار مكش كاهش مي يابدفشار مكش
فشار دهش كاهش مي يابدفشار دهش
کاهش سوپرهيتميزان سوپرهيت
افزایش سابكولدميزان سابكولد
عدم گرفتگي در مسير خط مايعوضعيت خط مايع
سرمايش مناسبسرمايش
كاهش آمپرامپر

نماد تعمیر و نگهداری چیلر تراکمی

این مقاله ادامه دارد …

تماس - بخش فروش