تبريد و سيکل تراکمی بخار

برج خنک کننده فایبرگلاس
انواع برج خنک کننده
تیر ۷, ۱۳۹۸
تراكم چند مرحله ای کمپرسور
تراكم چند مرحله ای کمپرسور
تیر ۱۱, ۱۳۹۸

تبريد و سيکل تراکمی بخار

تبريد و سيکل تراکمی بخار

تبريد و سيکل تراکمی بخار

در تبرید و سیکل تراکمی بخار که به هر تحولي كه در آن حررات گرفته ميشود تبريد ميگويند. بنا بـر تعريفـي ديگـر بـه شاخه اي از علم كه در آن به كاهش و ثابت نگه داشـتن دمـاي يـك مـاده يـا فـضا، در دمـايي پايينتر از دماي محيط پرداخته ميشود تبريد اطلاق ميگردد. به بيان ديگر در تحـول تبريـد،حرارت از جسم سرد شونده اي گرفته شده و به جسم ديگري كه دمـايي كمتـر از جـسم سـرد شونده دارد منتقل ميگردد. چون در اين تحول حرارت گرفته شده از جـسم سـرد شـونده بـه جسم ديگري منتقل ميگردد، لذا در تحول تبريد هم گرمـايش و هـم سـرمايش وجـود دارد و فقط نحوه استفاده از سيستم، آنها را از يكديگر متمايز ميسازد.شدت جذب حرارت از يك ماده يا فضا را، براي به وجود آوردن شرايط دمايي مورد نظر و ثابت نگهداشتن آن، بار برودتي، بار سرمايي، يا بــــار گرمايي مي نـامند.

تحولات برودتي ماده جذب كننده

در ادامه مقاله تبريد و سيکل تراکمی بخار در تحولات برودتي ماده جذب كننده حرارت يا عامل سرمايي را مبـرد يـا مـاده سـرمازا مينامند. بسته به تاثيري كه حرارت جذب شده بر روي مبرد دارد، ميتوان تحولات برودتـي را به صورت محسوس و نهان طبقه بندي نمود. در صورتي كه جذب حرارت موجب افزايش دمـاي سرد كننده شود، تحول برودتي را محسوس و چنانچه موجب تغيير حالت فيزيكي مبـرد شـود ذوب يا تبخير آن را نهان مينامند. در هر دو مورد بايستي دماي مبرد همواره از دماي فضا يا ماده سرد شونده كمتر باشد .

 

تبريد و سيکل تراکمی بخار

 

كاربردهای تبريد

براي سهولت مطالعه صنعت تبريد ميتوان كاربردهاي تبريـد را بـه شـش گـروه اصلي تقسيم نمود:

  1. تبريد خانگي
  2. تبريد تجاري
  3. تبريد صنعتي
  4. تبرید حمل و نقل
  5. تهويه مطبوع ساختمانها و تهويه صنعتي

١ – تبريد خانگي : وسعت تبريد خانگي محدود ميباشد و به طور عمده به يخچال و فريزرهاي خانگي مربوط ميشود ولي به دليل كثرت استفاده بخش قابـل ملاحظـهاي از تبريـد را شـامل ميشود.
٢ – تبريد تجاري : تبريد تجاري به طراحي، ساخت، نصب و تعميـر دسـتگاه هاي سـرد كننـده مورد استفاده در مغازه ها، رستورانها، هتل ها، موسسات تهيه و توليـد مـواد غذایی فاسـد شـدني محدود ميشود.
٣ – تبريد صنعتي: به دليل مشخص نبودن حدود دقيق تبريد صنعتي و تجاري، اغلب آنها را با يكديگر اشتباه ميكنند. بـه طـور كلـي دسـتگاه هاي تبريـد صـنعتي از نظـر انـدازه بزرگتـر از دستگاههاي تجاري ميباشد و يك نفر تكنسين با تجربه از آنها نگهداري مينمايد. از نمونه هاي معمول تبريد صنعتي، واحدهاي يخ سازي، بسته بندي مواد پروتيينـي بـزرگ ) گوشـت، مـاهي،مرغ، غذاهای منجمد و ( نوشابه سازي، بستنيسازي، واحدهاي صنعتي نظيـر پالايـشگاه هاي روغن، واحدهاي شيميايي، واحدهاي لاستيك سازي و ميباشد.
٤ – تبريد حمل و نقل : قسمتي از كاربردهاي اين گروه را ميتوان به عنـوان شـاخه اي از تبريـد تجاري و قسمتي ديگر شاخه ي از تبريد صنعتي در نظر گرفت. تبريد كشتي ها در كـشتي هـاي صيادي و مخازن حمل و نقل محصولات فاسد شدني و تبريد حمل و نقل به تجهيزات تبريد مـورد استفاده در كاميون ها براي حمل و نقل طولاني يا محلي و واگن هاي راه آهن مربوط ميشود.
٥ – تهويه مطبوع ساختمانها و تهويه صنعتي: به طوريكه از اسم تهويه مطبوع برمي آيد اين مقوله با شرايط هوا در نواحي يا فضاهاي مورد نظر در ارتباط ميباشد و نه تنها كنترل دما بلكه كنترل رطوبت و سرعت وزش هوا را نيز به همراه تصفيه و تميز كردن آن شامل ميشو.د چيلـر مورد بحث در اين پروژه نيز در سيستم هاي تهويه مورد استفاده قرار ميگيرد و لـذا توضیحات بيشتر در اين زمينه مفيد به نظر ميرسد.

كاربردهاي تهويه مطبوع 

كاربردهاي تهويه مطبوع بر دو نوع خانگي و صنعتي ميباشد. سيـستم هايي كـه وظيفـه عمده آنها مطبوع كردن هوا براي راحتي انسان اسـت تهويـه مطبوع خـانگي ناميـده ميـشود. نمونه اي از اين سيستم ها را ميتوان در منازل، مدارس، دفاتر، مـساجد، هتل هـا، سـوپر ماركت هـا،ساختمان هاي عمومي، كارخانجات، اتومبيل ها، اتوبوس ها، هواپيماها، كشتي ها و مشاهده نمـود.
از طرف ديگر هر نوع مطبوع سازي هوا كه هدف اصلي آن رفاه انـسان ها نباشـد، تهويـه صـنعتي ناميده ميشود. اين الزاما بدان معني است كه سيستم هاي تهويه صـنعتي بـا توجـه بـه وظيفـه اصلي شان نميتوانند براي آسايش انسان بكار روند. كاربردهاي تهويـه صـنعتي از نظـر تعـداد و تنوع نامحدود هستند، به بيان كلي، وظيفه سيستم هاي تهويه مطبوع صنعتي عبارتند از :

  1. كنترل ميزان رطوبت مواد مرطوب
  2. كنترل شدت واكنش هاي شيميايي و بيوشيميايي
  3. محدود نمودن ميزان تغييرات مواد ظريف از لحاظ انقباض و انبساط حرارتي
  4. فراهم نمودن هواي تميز و تصفيه شده كه اغلب براي كار راحت و توليد محصولاتي با كيفيت بهتر، لازم ميباشد 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.