تاثیر روی سیستم HVAC

کاربردهای تهویه مطبوع در چیلر
تاثیر روی سیستم HVAC
اسفند ۲۲, ۱۳۹۷
ذخیره سازی توسط محفظه های حاوی یخ
ذخیره سازی توسط محفظه های حاوی یخ
اسفند ۲۴, ۱۳۹۷

تاثیر روی سیستم HVAC

تاثیر روی سیستم HVAC

تاثیر روی سیستم HVAC

در مقاله قبلی در مورد تاثیر روی سیستم HVAC توضیحاتی را ارائه دادیم حال به بقیه مطالب خواهیم پرداخت و در ادامه مقاله با ما همراه باشید

سرمایش مستقیم در چیلر :

این دوره از شروع کار سیستم در اوایل صبح تا 12 ظهر طول می کشد. در این دوره دو حالت موجود است :

 1. سرمایش مستقیم : در این حالـت چیلرها بـه نحـوی کـار مـی کننـد تـا دمای خروجی خـود را روی 34 درجه فارنهایت نگه دارند.
 2. سرمایش مستقیم به همراه ذوب یخ : در این حالت هـر دو چیلر کار می کنند. زمانی هـم که بار سرمایش از ظرفیت دو چیلر بیشتر شد، مقداری یخ ذوب می شود تا کمبود ظرفیت جبران شود.

حالت مربوط به ساعت های اوج قیمت برق :

این دوره از ساعت 12 ظهـر تـا 8 شـب بـه طول می انجامد. در ایـن دوره از ذوب یـخ بـدون و یـا با کمک چیلر استفاده می شود. به هنگام ذوب یخ یک چیر دمانـد را محـدود می کند. ایـن حالت، وضعیت غالب در تابستان است و در گام های زیر عمل می شود.

 1. شیرهای CV-10 و CV-7 و CV-6 و CV-3 بــاز و شیرهای CV-11 و CV-9 و CV-8 بسته می شوند.
 2. چنانچه قرار باشد که چیلر شماره 1 کار کنـد، شیر CV-1 بـاز و شـیر CV-2 بسته می شود. چنانچه قرار باشد که چیلر شماره 2 کار کند، شیر CV-2 باز و شیر CV-1 بسته می شود.
 3. شیرهای کنترل 4 و 5 در حالت متعارف خود و به صورت تدریجی عمل می کنند.
 4. دمای آب خروجی از چیلر روی 32 درجه فارنهایت Reset می شود.
 5. محدود کننده بـار مصرف برق چیلرها را روی 400kw تنظـیم می کند (بدین صورت دماند محدود می ماند)
 6. راهبر یکی از پمپ های کندانسورها را راه می اندازد.
 7. راهبر پمپ های 1 و 2 چیلرها را با دور کم راه اندازی می کند. بـه هنگام ذوب یخ هر دو ایـن پمپ ها کار می کنند.
 8. راهبر یکی از چیلرها را بر اساس توالی (اول- دوم Lead-Lag) راه می اندازد.
 9. شیرهای کنترل 4 و 5 و 6 و 7 بـرای تنظیم دمای آب سرد رفت روی 34 درجه فارنهایت به صورت تدریجی عمل می کنند.
 10. پمپ های محلول گلایکول در توالی مورد نظر کار می کنند. به هنگام حالت اوج ایـن پمـپ ها باید برای غلبه بر افت فشار کویل هواسازها و نیـز افت فشار داخـل مخـزن یـخ بـا ارتفـاع بیشـتری کار کنند.

نمودار توزیع فشار این سیستم به قرار شکل های (30 ،29و 31) است.
مشخصات سیستم ذخیره سازی به روش »یخ روی کویل – ذوب داخلی« مطابق جدول (7) است.

تاثیر روی سیستم HVAC

شکل (30) مدار ساده شده است و افت فشارها روی آن مشخص گردیده است.

تاثیر روی سیستم HVAC

شکل (31) نمودار توزیع فشار در شکل قبل

ذخیره سازی توسط «محفظه های حاوی یخ» :


مشخصات سیستم :

 • در این سیستم از مبرد ثانویه استفاده می شود که در مدار مخزن جریان می یابد. داخل مخزن از محفظه های حاوی آب که در دمای 32 درجه فارنهایت یخ می زنند و بـا افزایش دما، یخ آنها ذوب می شود پر شده است.
 • حجم مخزن ذخیره در این سیستم براساس حساب می شود.
 •  این سیستم می تواند هم در مورد پروژه های کوچک و بارهای کم و هم بـرای بارهای زیاد مورد استفاده قرار گیرد.
 •  در این سیستم چیلرها باید بتوانند دمای مبرد ثانویه را به 22-26 درجه فارنهایت برسانند.
 • شکل (32) دو نوع محفظه حاوی یخ را نشان می دهد.

تاثیر روی سیستم HVAC

به منظور شارژ محفظه ها (یخ زدن آنها) مبرد بـا دمای 22-26 درجه فارنهایت از داخل مخزن (بین محفظه ها) عبور داده می شود. بدین ترتیب آب داخل محفظه ها یخ می زند. به منظور دشارژ مخزن، مبرد که پس از عبور از بارها قدری گرم شده است، از داخل مخزن عبور می کند. در ایـن فرایند یخ داخل محفظه ها ذوب می شود و مبرد سرد می گردد و دوباره به بارها فرستاده می شود و سرما ایجاد می کند.
این حالتی است که در آن مبرد مستقیما به بارها فرستاده می شـود. می توان بـه جای انجـام ایـن کار، از طریق مبدل حرارتی دو مدار مخزن و توزیع را از هم جدا کرد. در ایـن صورت مبرد در مدار مخزن و مبدل حرارتی سیرکوله می شود و آب مدار توزیع را خنک می کند.
در حال حاضر در آمریکا محفظه های یخ به دو صورت، محفظه های کروی به قطـر 4 ایـنچ و محفظـه های 4/5 و 1/5 گالنی و در اروپا به صورت محفظه های کروی، به قطر 95 و 75 میلی متر ساخته می شوند.
جنس محفظه ها پلی اتیلن چگالی بالا (HDPE) بوده و به نحوی سـاخته می شوند کـه بتوانند انبساط و انقباض و نیز فشارهای وارد شده به خود را تحمل کنند. محفظه های کروی در کارخانه بـا آب یـون زدایی شده پر می شوند. محفظه های مکعب مستطیل را اغلب در محل سایت با آن یون زدایی شده پـر می کننـد و داخل مخزن قرار می دهند.

خزن ذخیره سرمایی حاوی محفظه های یخ اغلب به صورت سری با چیلر در مدار قرار داده می شـود. شکل (33) این نوع آرایش را نشان می دهد، محـل چیلر می توانـد در بالادست یـا پایین دست مخزن قرار داشته باشد.

تاثیر روی سیستم HVAC

شکل (33) نمونه ای از آرایش سیستم محفظه های یخ- چیلر در بالادست مخزن قرار دارد.
اتصال به مدار توزیع می تواند توسط مبدل حرارتی صورت گیرد.


چنانچه چیلر در بالادست مخزن قرار داشته باشد، سیال بازگشته از بارها که قدری گرم شده است، نخست از چیلر می گذرد و قدری سر می شود و سپس از مخزن عبور می کند. ایـن نـوع آرایش راندمان چیلر را بیشتر می کند، زیرا دمای سیال ورودی به اواپراتور چیلر زیادتر از حالت دیگر است. ولی حجم مفیـد قابل استفاده مخزن، به سبب دمای کمتر سیال خروجی از مخزن کم می شود. چنانچه چیلر در پایین دست مخزن قرار داشته باشد، سیال بازگشته از بارها که قدری گرم شده است، اول از مخزن عبور می کند و کمی سرد می گردد و سپس از چیلر عبور داده می شـود. در ایـن حالت،حجم مفید قابل اسـتفاده مخزن افزایش می یابد. ولی چیلر بـا راندمان کمتری کار می کند. شکل(34) این نوع اتصال را نشان می دهد.

 

همان طور کـه قـبلا گفتـه شـد، اتصال مدار مخزن بـه مدار توزیع می تواند مستقیم (مشابه دو شکل فوق) و یا غیر مستقیم و به توسط مبدل حرارتی صورت گیرد. در این صورت سیال مـورد استفاده در مدار توزیع و بارها آب خواهد بود. در مدار چیلر و مخزن نیـز لازم است از مبردی کـه دمایش بتواند به حدود 22 درجه فارنهایت کاهش یابد و منجمد نشود، مثل محلول گلایکول %25 استفاده شود.
در این سیستم از چیلرهای متعارف که می توانند محلول گلایکول را تا 22-26 درجه فارنهایت سرد کنند استفاده می شـود. دمای سیال خروجی از چیلرهایی که سرمایش مستقیم را انجام می دهند به 36-42 درجه فارنهایت می رسد. کمپرسورها اغلب از انواع «جابجایی مثبت» می باشند. چنانچه کمپرسـور سانتریفیوژ به درستی و تحت نظر شرکت سازنده انتخاب شود، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.