بررسی نقش برج خنک کن در سیستمهای چیلر

شبیه سازی یک سامانه حرارتی در چیلر
شبیه سازی و تحلیل چیلر
اسفند ۲۸, ۱۳۹۷
آنالیز سیکل کاری چیلر جذبی دو اثره لیتیوم بروماید و آب
بهبود عملکرد حرارتی برجهای خنک کننده
فروردین ۱, ۱۳۹۸

بررسی نقش برج خنک کن در سیستمهای چیلر

بررسی نقش برج خنک کن در سیستمهای چیلر

بررسی نقش برج خنک کن در سیستمهای چیلر 

در این مقاله در مورد بررسی نقش برج خنک کن در سیستمهای چیلر توضیحاتی را ارائه خواهیم داد در صورت هر گونه سوال میتوانید از قسمت نظرات همین مقاله اقدام فرمایید

بررسی نقش برج خنک کن در سیستمهای چیلر جذبی خورشیدی

یک سیستم تهویه که از انرژی خورشیدی استفاده میکند از نظر هزینه منطقی تر بوده اگر برای تامین هر دو نیاز گرمایی و سرمایی یک ساختمان استفاده شود. سیستمهای گرمای خورشیدی گوناگون به طور گسترده مورد آزمایش قرار گرفتهاند. اما سیستمهای تهویه خورشیدی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. سیستم تبرید جذبی خورشیدی میتواند هر دو نیاز سرمایی و گرمایی یک ساختمان را تامین کند. بیشتر محققان به منظور استفاده اقتصادی و عملی در زمینه سیستمهای تهویه جذبی خورشیدی مطالعه کرده اند. اما هنوز به تحققیقات خیلی بیشتری در این زمینه نیاز است. این مقاله به محققان کمک خواهد کرد تا در این زمینه تلاش بیشتری کنند و برای آنها اطلاعات بنیادی را در مورد سیستم های جذبی فراهم میکند و شرح کارهای گذشته در زمینه سیستمهای تبرید خورشیدی از زوج لیتیم برماید- آب را مرور میکند. این اطلاعات به آنها کمک خواهد کرد تا مطالعات لازم را به منظور بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی بر عملکرد کلی سیستم و برج خنک کن شروع کنند.

شناسایی برخی زیست تودههای موجود در برج خنک کن و راه مقابله با آنها

میکروارگانیسمها و موجودات آبزی جهت رشد نیاز به حرارت دارند، که این حرارت مطلوب را آب برج خنک کن در اختیار آنها قرار مدهد؛ به خصوص در فصل تابستان رشد میکروارگانیسم ها و جلبک ها مشکلات فوق العاده زیادی را موجب ميگردد. به طوری که جلبکها در بستر فوقانی برجهایی که بیشتر در معرض نور خورشید قرار دارند. از آنچنان رشدی برخوردار هستند که آن قسمت را به شکل سبز رنگ در ميآورند. خسارتهای حاصل از جلبکها در برج خنک کن باعث مسدود شدن سوراخهای آب پخش کن بستر فوقانی برج شده و مانع ریزش آب به صورت اسپری روی بند و بستهای چوبی ميشود و راندمان برج را از نظر خنک کردن آب کم ميکند. جلبکها به وسیله آب جدا شده ، وارد مسیر ميگردند و گرفتگي صافيها و توريهای بستر تحتانی برج را سبب شده و کار آبدهی را مختل مينمایند. مقدار بیش از حد جلبکها ميتواند بر پره ( C.W.پمپ های گردشی ) چسبیده و باعث افزایش آمپر مورد نیاز پمپ ميشود. جلبکها با عمل فتوسنتزی که انجام ميدهند ميتوانند باعث خوردگی در سیستم گردند. صنایع امروز برای تصفیه آب مورد استفاده در بخشهای تولید بخار و فرآیند خود از سیستم اسمز معکوس استفاده فراوانی می برند. اساس کار این دستگاهها بر عبور ملکولهای غیریونی مثل آب از یک غشاء با روزنه های بسیار ریز بنا شده است. سیستم اسمز معکوس یا RO سیستم نامیده میشود. قلب این سیستم یک غشا با حفره های بسیار نازک است. برای افزایش عمر فیلتر میتوان از حلقه های ضد خوردگی، زنگزدگی، رسوب، جلبک و باکتری استفاده کرد. این حلقه قبل از فیلتر قرار داده می-شود، انرژی مصرف نمیکند نصب ساده و آسان دارد، اجزاء اضافه در اطراف خود ندارد و در عین حال نیاز به هیچ تعمیر و نگهداری نداشته و عمر فیلتر را میتواند 5 تا 10 برابر کند. این حلقه را بیورینگ (Bio Ringیا رینگ زیستی نیز مینامند.

ارزیابی عملکرد ماده شیمیایی 8503 Energy جهت بهسازی آب برجهای خنک کننده با استفاده از واحد پیشتاز ساخته شده

یکی از مشکلات اساسی برجهای خنک کننده بحث خوردگی و رسوب گذاری است که سالیانه باعث خسارت بسیار زیادی در بخش صنعت میشود و با هدر دادن مصرف بیش از اندازه آب جهت تبادل گرما، مشکلات بسیار زیادی را برای کشاورزی و صنایع بوجود میآورد. از طرفی روشهای کنترل شیمیایی سنتی هزینه های زیادی را وارد میکند و لازم است که تجدید نظری از طریق ارزیابی مواد شیمیایی جدید صورت پذیرد. از آنجا که نمیتوان مواد شیمیایی جایگزین را در مقیاس صنعتی به ملاحظه خسارات احتمالی آزمایش کرد، برآن شدیم که با ساخت یک واحد پیشتاز، عملکرد شیمیایی این مواد جدید را بر کاهش سرعت خوردگی وکنترل رسوب گذاری آزموده و در صورت موفقیت به برج خنک کننده اصلی تعمیم دهیم .در این مقاله عملکرد ماده شیمیایي 8503 Energy مورد بررسي قرار میگیرد.

 

بررسی تاثیر هم افزایی اسیدهای آلی فسفونیک و روی در عملکرد بازدارندگی خوردگی در برجهای خنک کننده و نقش بازرسی مستمر

اغلب مشکلات برج خنک کننده ناشی از ناخالصی آب (مشکلاتی همچون رسوب، بالا بودن میزان مواد معلق آب، ایجاد اکسیژن، عدم تزریق مداوم کلر) میباشد. این موارد در سیستمهای خنک کننده معمولا سه پدیده را بوجود میآورد: خوردگی، تشکیل رسوب و رشد بیولوژیکی. امروزه استفاده از ممانعت کنندههای پایه کرومات در سیستمهای خنک کننده به دلیل مسایل زیست محیطي منع گردیده است.
بنابراین در این پژوهش سعي گردید تا ترکیبات دیگري به عنوان جایگزین در نظر گرفته شود. در کار حاضر استفادهی هم زمان اسید آلی فسفونیک و یونهای روی در کنترل خوردگی سیستم خنک کنندهی مجتمع تولیدی نخ تایر صبا بررسی گردید، همچنین از بایوسایدها و ترکیب هیپوکلریت کلسیم جهت ممانعت از رشد ترکیبات بیولوژیکی استفاده شد.
در نهایت پیشنهاد میشود برای داشتن یک سیستم خوب و مطمئن ضمن رعایت دستورالعملهای مربوطه با روش بازرسی مستمر از عملکرد بازدارنده های خوردگی و رسوب دهی و رشد بیولوژیکی آن آگاهی یافت.

 

تاثیر تزریق موادشیمیایی در کنترل میزان رسوب و جلبک برجهای خنک کننده مجتمع گاز و گاز مایع 900 شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

برجهای خنک کننده نقش مهمی در فرآیند تاسیسات داشته و نگهداري و پایش کیفیت آب در گردش آنها بسیار ضروری می باشد. تزریق مواد شیمیایی مناسب با ماهیت آب خوراک و آب جبرانی، یکي از روشهای موثر جلوگیری از بروز مشکلات اساسی برجهای خنک کننده از قبیل خوردگی، تشکیل رسوب و جلبک بوده که موجب افزایش بازده برج و کاهش هزینه های تعمیراتی ميشود. برج خنک کننده ردیف 300/400 مجتمع گاز و گاز مایع 900 گچساران در سال 84 با هزینه فراوان بازسازی گردید، ولي پس از مدتی به علت وجود املاح در آب گردشی و جبرانی و وجود نور کافي که باعث رشد مواد میکروارگانیزم از جمله جلبکها ميشود، رسوبات و جلبکهای زیادی روی چوبهای برج خنک کننده تشکیل گردید. به منظور جلوگیری از رشد جلبکها و رسوبات و مشکلات ناشي از تجمع آنها و جلوگیری از تخریب برج، پس از بررسی آنالیز آب و وضعیت ظاهری برج توسط شرکت مشاور نالکو چهارماده شیمیایی جهت استفاده آزمایشی به مدت 3 ماه پیشنهاد گردید. ماده ضد رسوب نالکو ،8504 ماده هیپوکلریت کلسیم به عنوان ماده بایو ساید اکسیدکننده، ماده معلق کننده نالکو 7348 و ماده بایوساید نالکو . 7330 ب اتوجه به آنالیز آب و میزان آب در گردش برج خنک کننده مقادیر تزریق هر یک از مواد شیمیایي تعیین و پس از تزریق مواد شیمیایی و تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات مربوط به پارامترهای آب و بررسي وضعیت ظاهری برج مشخص گردید که عملکرد تمام مواد شیمیایی جهت کنترل رشد جلبک، ایجاد رسوب و خوردگی پایه های برج مطلوب بوده است. علاوه بر افزایش عمر عملیاتي برج و کاهش هزینه های تعمیراتی آن، بازده برج افزایش یافته که به تبع آن افزایش میزان تولید و ارتقای کیفیت محصول خروجي مجتمع را به دنبال داشته که از نظر اقتصادی بسیار حایز اهمیت ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.