استفاده و نگهداری چيلر های جذبی

استفاده و نگهداری چيلر های جذبی
دی ۲۵, ۱۳۹۷
خواص محلول لیتیوم بروماید ـ آب
خواص محلول لیتیوم بروماید ـ آب
دی ۲۸, ۱۳۹۷

استفاده و نگهداری چيلر های جذبی

حفاظت کاتدیک از برجهای سهمی در چیلر

استفاده و نگهداری چيلر های جذبی

مراحل خاموش كردن دستگاه

در این مقاله به توضیح استفاده و نگهداری چيلر های جذبی خواهیم پرداخت – در مرحله اوال  شرایط محیط موتور خانه که در زیر به


الف : شرایط محیط موتورخانه، بالای صفر درجه :


كلید روشن ـ خاموش را در وضعیت خاموش قرار دهید. دستگاه به طور خودكار عملیات رقیقسازی را انجام داده و خاموش میشود. میتوان دستگاه را تا هنگام روشن نمودن بعدی در همین وضعیت قرار داد.

ب : شرایط محیط موتورخانه ، پایینتر از صفر درجه :


كلید روشن ـ خاموش را در وضـعیت خـاموش قـرار دهیـد. منتظـر شـوید تـا عملیـات رقیق سازی اتوماتیك به طور كامل به اتمام رسیده و كلیه مجموعه پمپها متوقف شوند. سـپس باید كلیه لولهها را تخلیه نمود و داخل آنها را با ضدیخ پر كرد. علاوه بر این، اقداماتی نیز بـرای سیكل مبرد صورت گیرد. برای جلوگیری از یخزدگی دستگاه باید كلیه موارد فوق رعایت شوند.

 

بازدید دوره ای ( سرویس )


برای مراقبت و نگهداری از دستگاههای جذبی لازم است تا از آنها براساس برنامه مـدون بازدید دورهای به عمل آید. ( اطلاعات مربوطه در بخش نگهداری عمومی ذكر شده است ).

 

سرویس ماهیانه


الف : تعیین میزان افت جاذب
ب : تعیین میزان مواد غیرقابل تقطیر
ج : تنظیم كنترل ظرفیت دستگاه

 

سرویس دو ماه یكبار


الف : بازدید از كلید جلوگیری كننده از برودت زیاد
ب : كنترل خاموش شدن در اثر برودت زیاد
ج : كنترل عملكرد شیر شناور
د : كنترل عملكرد سایكل گارد

سرویس شش ماه یكبار


الف : مبرد شارژ شده را كنترل نمایید

 

سرویس سالیانه


الف : تجزیه محلول جاذب ( تجزیه شیمیایی )
ب : كنترل رسوبات و كثیفی در لوله ها

 

سرویس سه سال یكبار

الف : تعویض دیافراگم های شیرهای سرویس
ب : بازدید یاطاقانهای پمپهای بسته

 

سرویس شش سال یكبار


بازدید پمپهای بسته

 

نگهداری عمومی


برخی از مباحث مربوط به نگهداری عمومی از قبیل رفع کریستال، تخلیه گازهای غیر قابل تقطیر ،خوردگی و … توضیح داده شد.در این قسمت به برخی دیگر از نکات مربوط به نگهداری عمومی اشاره میکنیم.
بازدید دوره ای دستگاه از شرایط سیستم فشار ـ حرارت آن باید در برگههایی كـه بـدین منظور تهیه شده اند ثبت و نگهداری شود. این كار اواپراتور را در تشخیص شرایط نرمال دستگاه یاری میدهد. علاوه بر این از این اطلاعـات مـیتـوان بـرای برنامـهریـزی نگهـداری دسـتگاه و تشخیص مشكلات آن استفاده نمود.

 

رسوب لوله های تقطیر كننده


وجود جرم در لوله های كندانسور را هنگامی میتوان تشخیص داد كه اختلاف دمـای آب خروجی كندانسور و مایع مبرد موجود در كندانسور از حالت نرمال ( ٧تا ١٣درجـه فارنهایـت ) در وضعیت حداكثر بار ( یعنی زمانی كه شیر كنترل ظرفیت به طور كامل باز است ) بیشتر باشد.
جرم موجود در لوله ها میتواند موجب كاهش انتقال حـرارت، افـزایش مـصرف بخـار و محـدود شدن ظرفیت دستگاه گردد. جرم نرم را میتوان با اسـتفاده از بـرسهـای مخـصوص از داخـل لوله ها زدود، اما جرم سخت را باید به وسیله مواد شیمیایی حل كرد و سپس با استفاده از برس آنها را از بین برد. توصیه میشود از طرز عمل سختیگیر در این موارد استفاده شود.

 

محافظت از تجهیزات

از آنجا كه لیتیوم برماید، در مجاورت با هوا میتواند موجب خـوردگی فلـزات گـردد، در صورت پاشیده شدن محلول مذكور بر روی ابزارها یا قسمتهای فلزی تجهیزات باید بـه سـرعت آنها را تمیز كرده و با آب شستشو داد.
برای جلوگیری از زنگزدایی، بهتر است ابزار آلات مورد استفاده را پس از شستشو با آب با یك لایه روغن اندود كنید. پس از خالی كـردن مخـازن لیتیـوم برمایـد جهـت جلـوگیری از خوردگی آنها را با آب شستشو دهید.
لیتیوم برمایدی كه برای چیلرهای جذبی مورد استفاده قرار میگیرد در مخازن اصـلی یـا مخازن كاملا تمیز نگهداری شود.

 

مقدار جمع آوری گازهای غیرقابل تقطیر


مهمترین مسئله در نگهداری دستگاههای جذبی، كـسب اطمینـان از پایـدار بـودن خـلا دستگاه در یك زمان محدود قابل قبول میباشد. این كار را میتوان با اندازهگیری میـزان مـواد غیرقابل تقطیر انجام داد. در حالت عادی مقداری مواد غیرقابل تقطیر در دستگاه ایجاد میشود اما اگر میزان این مواد از حداكثر مجاز فراتر میرود مـیتـوان نتیجـه گرفـت كـه در دسـتگاه روزنه ای وجود دارد كه هوا از طریق آن وارد دستگاه میشود. همچنین ممكن است بـه تجدیـد ماده بازدارنده نیز نیاز باشد. ( مقدار حداكثر مجاز مواد غیرقابل تقطیر در جـداول مربوطـه ذكـر گردیده است ).
پس از تخلیه دستگاه یا هر گونه سرویس دیگری، دستگاه را بـرای ٢٠٠ سـاعت روشـن نگاه دارید و سپس به اندازهگیری مواد غیرقابل تقطیر بپردازید. روش كار در شـکل زیـر نـشان داده شده است.

استفاده و نگهداری چيلر های جذبی

 

در صورتی كه میزان مواد مذكور از خد تعیین شده بیـشتر باشـد احتمـال دارد دسـتگاه دارای نشتی هوا بوده و یا به تجدید مواد بازدارنده نیاز داشته باشند. در صورتی تشخیص نشتی ، باید به سرعت محل آن مشخص شده و برطرف گردد تا از خوردگی داخلی دستگاه جلـوگیری شود.

تعیین میزان افت عملكرد جاذب


برای تعیین میزان افت عملکرد جـاذب از مـایع مبـرد و محلـول جـاذب نمونـهبـرداری کرده ( برای نمونه برداری از قسمت شیر سرویس پمپ استفاده میکنیم). و غلظـت و دمـای هـر یك را تعیین نموده و از دیاگرام اشباع ،دمای اشباع محلول رابدست می آوریـم واز جـداول آب دمای اشباع مبرد را تعیین میکنیم.
دمای اشباع محلول جذب را از دمای اشباع مایع مبرد كم كنید. اختلاف حاصل از ایـن تفریق معادل با افت عملكرد جاذب است. در صورتی افـت عملكـرد جـاذب بـیش از ٥ د رجـه فارنهایت باشد. باید تخلیه پرچ ( مجدد ) صورت گیرد زیرا ممكن است مواد غیرقابل تقطیر مـانع از عملكرد عادی دستگاه شده باشند.

 

افزودن الكل اكتیل به محلول


در صورتی كه درجه حرارت آب سرد خروجی از حد تعیین شده روبه افزایش گذارد باید به محلول، الكل اكتیل اضافه كرد. ( البته مشروط بر اینكه دمـای تنظـیم شـده توسـط كنتـرل كننده تغییر داده نشده باشد ) از آنجایی كه احتمال دارد افزایش دمای آب سرد شده بـه دلیـل گرفتگی لولههای ابزوربر و كندانـسور باشـد ( یـا سـایر اشـكالات دیگـر )، ابتـدا بایـد از محلـول نمونه برداری شود، در صورتی كه محلول بوی الكل ندهد ( بوی بسیار قـوی و آزار دهنـده ) بایـد حدود نیم گالن الكل اكتیل به محلول افزوده شود.

سرویس داخل دستگاه ( شکستن خلا دستگاه )


هنگام باز كردن دستگاه به منظور تعمیر یا سرویس، با تزریق ازت خلا را شكـسته تـا از ورود هوا جلوگیری شود زیرا هوا باعث زنگ زدگی دستگاه میشود بهتر است در طول مدت بـاز بودن دستگاه ( شكسته شدن خلا داخل دستگاه ) به طور مستمر بـه درون آن نیتـروژن تزریـق شود تا از مجاورت قطعات داخلی با هوا جلوگیری شود. فشار رگلاتـور بایـد رور ١Psig تنظـیم شود. پس از اتمام كار به سرعت دستگاه را بسته و آن را خلا نمایید بــه هـیچوجـه بـه قـدرت ماده بازدارنده برای جلوگیری از خوردگی اكتفا نكنید مگر اینكـه قبـل از بـاز كـردن دسـتگاه، محلول لیتیوم بروماید و مایع مبرد آن را تخلیه و به جای آن دستگاه را بـا محلـول آب و مـاده بازدارنده پر كرده باشید.

 

اشكالهای احتمالی و رفع اشكال :

 

اشكال علت احتمالی روش برطرف نمودن
تنظیم نادرست شیر كنترل ظرفیت تنظیم شیر برای تعیین دما بوسیله كلیـد تنظـیم
كنترل كننده نقطهای
ظرفیت كم
پایین بودن غلظت محلول در ژنراتور در
ظرفیت كامل
افزایش فشار بخار ـ كنتـرل فیلترهـا و تلـه بخـار
اتصالات و سیستم كندانسور
نیاز به اکتیل الکل افزودن الكل اكتیل
كاهش جریان آب سـرد یـا بـالا بـودن دمای آن كنترل فن برج ـ كنترل فیلترها و شیرها
جرم گـرفتن لولـه هـا ( انتقـال حـرارت ضعیف ) پاك كردن و جرمزدایی لولهها و سختیگیـری از آب در صورت لزوم
افت شدید جاذب ( وجود مواد غیرقابـل تقطیر در دستگاه ) به بخش مربوطه درهمین فصل مراجعه شود
عملكرد نادرست سایكل گـارد ( غلظـت پایین ) كنترل مقدار مبرد، تنظـیم كلیـدهای حرارتـی و
عملكرد شیرهای انتقالی
پمپ آب كندانـسور یـا آب سـرد شـده توســط محــافظ آمپــر و یــا كلیــدهای محافظ جریان آب قطع شدهاند تنظیم مجدد ـ تعیین علت خاموش شدن دستگاه خاموش شدن دستگاه توسط كنترل كننده های محافظ
پمپهای محلول و مبرد توسط محافظ جریان برق از كار افتاده است تنظیم مجدد ـ تعین علت خاموش شدن دستگاه
خاموش شده به دلیل قطع كلید كنترل دمای پایین كنترل میزان بودن قطع كننده تنظیم مجـدد آن براساس درجه تعیین شده برای آب سرد خروجی تنظیم شیر كنترل ظرفیـت و اطمینـان از بـسته بودن
كریستال شدن هنگام روشن كردن یا در طول
كار دستگاه
عملكرد نادرست سایكل گارد ( افـزایش غلظت ) كنترل مقدار مایع مبرد، میـزان بـودن كلیـدهای حرارتی و عملكرد شیر انتقالی
كریستال شدن هنگام خاموش بودن دستگاه عدم كیفیت رقیقسازی كنترل كلید شناور رقیقسازی، محلول رقیق باید به میزان ٥٦درصد یا كمتر رقیـق شـود ( هنگـام خاموش بودن )
نشتی در دستگاه تعیین میزان مواد غیرقابل تقطیر، تجزیه محلـول جاذب برای تشخیص نشتی هوا ـ تـست نـشتی و تعمیر، در صورت لزوم افت شدید جاذب
خراب شدن سیستم پرج به قسمت مربوطه در فصل ٣مراجعه شود
كاهش مواد بازدارنده تجزیه محلول به منظور تعیین لزوم افزودن مـواد بازدارنده به آن
كاهش و كیوم در زمان خاموششی دستگاه وجود نشتی در دستگاه تست نشتی دستگاه و تعمیر در صورت لزوم
افزایش مواد غیرقابـل تقطیـر و تجمـع آنها در پرج به گونهای كه امكان پمـپ كردن آنها توسط پرج وجود ندارد تعیین میزان تجمع مواد غیرقابل تقطیـر، تجزیـه نمونه محلول جاذب برای تشخیص نشتی یا لـزوم افزودن مواد بازدارنده ـ تـست نـشتی و تعمیـر و افزودن مواد بازدارنده در صورت لزوم عدم كاركرد صحیح پرج
عدم قرارگیری صحیح شیرهای پرج كنترل شیرها
كریستال كردن پرج كریستالزدایی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.